Автодидактичні практики як засіб формування компетенції «навчання протягом життя»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
Автодидактика в умовах бентежного та швидкоплинного часу, зростає у своїй значущості, виконуючи важливі життєві функції: підсилює фундаментальні людські цінності, а саме силу волі, прагнення до свободи, виховує відповідальність. Через розширення інфосфери кількість інформації на жаль перевищує якість, швидко отримується та швидко вивітрюється, автодидактика розвиває навички осмислення, структурування та аналізу придбаних знань. Автодидактика в условиях скоротечного времени, растет в своей значимости, выполняя важные жизненные функции: усиливает фундаментальные человеческие ценности, а именно силу воли, стремление к свободе, воспитывает ответственность. Из-за расширения инфосферы количество информации к сожалению превышает качество, быстро получается и быстро выветривается, автодидактика развивает навыки осмысления, структурирования и анализа приобретенных знаний. Autodidactics in the conditions of fleeting time, grows in its significance, performing important vital functions: it strengthens fundamental human values, namely willpower, the desire for freedom, fosters responsibility. Due to the expansion of the infosphere, the amount of information, unfortunately, exceeds the quality, it is quickly obtained and quickly disappears, autodidactics develops the skills of comprehending, structuring and analyzing the acquired knowledge.
Опис
Ключові слова
автодидактика, навчання протягом життя, самоосвіта, компетенції, філософія освіти, аспірантські роботи, обучение на протяжении жизни, самообразование, компетенции, философия образования, аспирантские работы, autodidactics, lifelong learning, self-education, competence, graduate work, philosophy of education
Цитування
Мордвінова Н. О. Автодидактичні практики як засіб формування компетенції «навчання протягом життя» / Н. О. Мордвінова // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 20 трав. 2020 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.].  – Біла Церква : Авторитет, 2020. – С. 91–93.