Методичні рекомендації до курсу "Постановка голосу"

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації предназначені для ознайомлення студентів зі змістом навчальної дисципліни "Постановка голосу". Постановка голосу майбутнього вчителя музичного мистецтва – досить складний, довготривалий, послідовний та систематичний процес, який проходить безпосередньо на індивідуальних заняттях з викладачем (необхідність застосування принципу індивідуального підходу зумовлено індивідуальними природними здібностями студента). В процесі навчання студенти одержують систематизовані знання щодо функцій та будови голосового апарату, гігієни та охорони голосу, вивчають біофізіологічні механізми співацького та мовленнєвого процесу, стійкі критерії якості співу та виконавської майстерності. Методические рекомендации предназначена для ознакомления студентов с содержанием учебной дисциплины "Постановка голоса". Постановка голоса будущего учителя музыкального искусства – достаточно сложный, длительный, последовательный и систематический процесс, который проходит непосредственно на индивидуальных занятиях с преподавателем (необходимость применения принципа индивидуального подхода обусловлено индивидуальными природными способностями студента). В процессе обучения студенты получают систематизированные знания о функциях и строения голосового аппарата, гигиены и охраны голоса, изучают биофизиологические механизмы певца и речевого процесса, устойчивые критерии качества пения и исполнительского мастерства. Methodical recommendations are intended for acquaintance of students with the maintenance of educational discipline "Voice staging". Voice staging of a future music teacher is a rather complex, long-lasting, consistent and systematic process, which takes place directly in individual lessons with the teacher (the need to apply the principle of individual approach due to individual natural abilities of the student). In the process of learning students gain systematic knowledge about the functions and structure of the vocal apparatus, hygiene and voice protection, study the biophysiological mechanisms of the singing and speaking process, stable criteria for the quality of singing and performing skills.
Опис
Ключові слова
постановка голосу, самостійна робота, діагностика успішності навчання, вокально-педагогічний репертуар, постановка голоса, самостоятельная работа, диагностика успешности обучения, вокально-педагогический репертуар, voice staging, independent work, diagnosis of learning success, vocal and pedagogical repertoire
Цитування
Кузьмічова В. А. Методичні рекомендації до курсу "Постановка голосу": (для бакалаврів ден. та заоч. форми навчання вищ. пед. навч. закл.) / В. А. Кузьмічова ; Харків нац пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 37 с.