Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті зазначено, що процес навчання в німецьких університетах все більше орієнтується на актуальні по­треби ринку робочої сили. Підготовка молодих фахівців зводиться до набуття знань, навичок і умінь, необхідних для досягнення молодими професіоналами успіху на ринку робочої сили. Наявність у випускників компетенції, яка отрима­ла найменування “employability”, не гарантує отримання престижної роботи. Німецькі роботодавці вимагають від молодих професіоналів наявності у них певного наукового кругозору, досвіду практичної роботи і необхідних особис­тіших якостей. В основі цих якостей лежать компетенції, засновані на наукових спеціальних знаннях. Їх відсутність є результатом отриманої молодими фахівцями неповноцінної освіти, тобто напів-освіти, яка згубна не тільки для кар’єри фахівця, але і для самого суспільства. Автор зазначає, що актуальна концепція професійної підготовки моло­дих фахівців не сприяє формуванню у них наукового критичного розуміння “світу”, оскільки їх повсякденний розум у поєднанні з достатнім рівнем освіти виявляється наївним або часто навіть релігійним. По 'утверждению автора, процесс обучения в немецких вузах всё больше ориентируется на актуальные потребности рынка рабочей сипы. Подготовка молодых специалистов сводится к приобретению знаний, навыков и умений, необходимых для достижения молодыми профессионалами успеха на рынке рабочей силы. Наличие у выпускников компетенции, которая получила наименование “employability”, не гарантирует получения престижной работы. Работодатели требуют наличия у молодых профессионалов определённого научного кругозора, опыта практической работы и наличия необходимых личностных качеств. В основе этих качеств лежат компетенции, основанные на научных специальных знаниях. Их отсутствие является результатом полученного молодыми специалистами неполноценного образования, т. е. полу-образования, которое губительно не только для карьеры специалиста, но и для самого общества. Автор отмечает, что актуальная концепция профессиональной подготовки молодых специалистов не способствует формированию у них научного критического понимания “мира ”, поскольку их повседневный ум в сочетании с достаточным уровнем образования оказывается наивным или часто даже религиозным. The process o f training in German universities is increasingly characterized by the actual needs o f the labor market. The training of young specialists is reduced to the acquisition o f knowledge, skills and abilities, useful for the achievement by young professionals o f success in the labor market. The presence of graduate ’s competence, 'which received the name “employability”, does not guarantee the receipt o f prestigious work. Employers require young professionals to have a certain scientific horizon, practical work experience and the presence o f necessary personal qualities. These qualities are based on competences based on scientific special knowledge. Their absence is the result of inferior education received by young specialists; semi-education, which is disastrous not onlyfor the career of a specialist, but also for society itself.The author notes that the actual concept of professional training o f young professionals does not contribute to the formation o f their scientific critical understanding оf“peace”, since their everyday mind, coupled with a sufficient level ofeducation, is naive or often religious.
Опис
Ключові слова
освітній процес, принцип предметності, принцип науковності, напів-освіта, освітні послуги, унікаль­ний освітній продукт, науковий світогляд, ключові кваліфікації, соціальні компетенції, образовательный процесс, принцип предметности, принцип научности, полу-образование, образовательные услуги, уникальный образовательный продукт, научное мировоззрение, ключевые квалификации, социальные компетенции, educational process, principle o f objectivity, principle scientific education, educational services, unique educational product, semi-education, scientific outlook, key qualifications, social competencies
Цитування
Черкашин С. В. Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів / С. В. Черкашин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : [зб. наук. пр.] / [редкол. : Л. Л. Макаренко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НПУ, 2017. – Вип. 64 – С. 203–207.