АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Анотація
Мета дослідження. Аналіз техніко-тактичної підготовленості півфіналістів і фіналістів чемпіонатів світу та України з вільної боротьби. Методологія. Методологія досліджуваного питання базується на ряді теоретичних і практичних методів дослідження, а саме : аналізі й узагальненні теоретичних джерел, педагогічних спостереженнях, аналізі відеоматеріалів змагальних поєдинків, методах математичної статистики. Наукова новизна дослідження. Після останніх змін у правилах змагань вперше проведено порівняльний аналіз показників змагальної діяльності провідних борців світу та України; визначені рейтингові значення найбільш ефективних технічних дій кращих борці світу та України у боротьбі в стійці та партері. Висновки. Аналіз показників техніко-тактичної майстерності півфіналістів і фіналістів чемпіонатів світу та України у стійці показав, що переможці у більшості сутичок ведуть активнішу боротьбу, ніж опоненти, нав’язуючи свою манеру ведення поєдинку. Переможці більш активні в діях у першому періоді, а переможені – у другому. Поєдинки світової першості більш напружені, відрізняються вищою конкуренцією суперників. Реалізаційна ефективність техніко-тактичних дій учасників чемпіонату світу вища. Побудовано рейтинг виконання прийомів у стійці: 1) проходи в одну ногу; 2) витиснення суперника за килим; 3) переводи в партер без захоплень ніг суперника; 4) проходи в дві ноги; 5) кидки, оцінені в 4 бали. За показниками, більш активними і результативними були учасники чемпіонату України (р<0,05). За реалізаційною ефективністю кращими виявились провідні світові борці (р<0,05). Визначено світовий рейтинг ефективності технічних дії у партері: 1) переворот накатом; 2) переворот зі схрещеним захопленням ніг; 3) інші перевороти; 4) виходи угору з положення нижнього. На чемпіонаті України: 3) виходи угору; 4) інші перевороти. На світовому чемпіонаті борці володіють більш різноманітною технікою боротьби в партері. Цель исследования. Анализ технико-тактической подготовленности полуфиналистов и финалистов чемпионатов мира и Украины по вольной борьбе. Методология. Методология изучаемого вопроса базируется на ряде теоретических и практических методов исследования, а именно: анализе и обобщении теоретических источников, педагогических наблюдениях, анализе видеоматериалов соревновательных поединков, методах математической статистики. Научная новизна исследования. После последних изменений в правилах соревнований впервые проведен сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности ведущих борцов мира и Украины; определенные рейтинговые значения наиболее эффективных технических действий лучших борцы мира и Украины в борьбе в стойке и партере. Выводы. Анализ технико-тактического мастерства полуфиналистов и финалистов чемпионатов мира и Украины в стойке показал, что победители в большинстве столкновений ведут активную борьбу, чем оппоненты, навязывая свою манеру ведения поединка. Победители более активны в действиях в первом периоде, а проигравшие - во втором. Поединки мирового первенства более напряжены, отличаются высокой конкуренцией соперников. Реализационная эффективность технико-тактических действий участников чемпионата мира выше. Построено рейтинг выполнения приемов в стойке: 1) проходы в одну ногу; 2) вытеснение соперника за ковер; 3) переводы в партер без увлечений ног соперника; 4) проходы в две ноги 5) броски, оцененные в 4 балла. По показателям, более активными и результативными были участники чемпионата Украины (р <0,05). По реализационной эффективности лучше оказались ведущие мировые борцы (р <0,05). Определены мировой рейтинг эффективности технических действия в партере: 1) переворот накатом; 2) переворот со скрещенными захватом ног; 3) другие перевороты; 4) выходы вверх из положения нижнего. На чемпионате Украины: 3) выходы вверх; 4) другие перевороты. На мировом чемпионате борцы обладают более разнообразной техникой борьбы в партере. The aim of the study is the analysis of technical and tactical training of semi-finalists and finalists of world and Ukrainian championships in freestyle wrestling. Methodology. The methodology of the research issue bases on the following theoretical and practical research methods: analysis and generalization of theoretical sources, pedagogical observations, analysis of video materials of competitive fights, methods of mathematical statistics. The scientific novelty of the research. The latest changes in the competition’s rules stipulate the following: the comparative analysis of the world and Ukrainian elite wrestlers' performance done for the first time; the rating values of the most effective technical actions of the world and Ukrainian elite wrestlers in standing wrestling and on the ground wrestling. Conclusions. The analysis of the technical and tactical skills of the semi-finalists and finalists of the world and Ukrainian championships in the standing wrestling demonstrated that the winners in most fights are more active than opponents, imposing their fighting manner. The winners are more active in the actions in the first period, as well as the losers in the second. World Cup fights are more intense, have higher competition among rivals. The implementation efficiency of the technical and tactical actions of the World Cup participants is higher. The rating of performance actions in the standing wrestling is following: 1) passages in one leg; 2) pushing the rival outside the carpet; 3) puts into the ground without grabbing the rival’s legs; 4) passages in two legs; 5) throws, estimated at 4 points. The Ukrainian championship participants were more active and productive (p <0,05) according to the indicators. The world elite wrestlers were better in efficiency realization (p <0,05). The world rating of technical actions efficiency on the ground wrestling is following: 1) fall over by rolling; 2) fall over with crossed legs; 3) other fall overs; 4) up from the lower position. At the championship of Ukraine: 3) other fall overs; 4) other fall overs. The wrestlers at the World Championship have a more diverse technique of wrestling on the ground.
Опис
Ключові слова
борці вільного стилю, змагальна діяльність, техніко-тактична підготовленість, технічні дії, стійка, партер, борцы вольного стиля, соревновательная деятельность, технико-тактическая подготовленность, технические действия, стойка, партер, wrestlers, freestyle, competitive activity, activity, technical and tactical training, technical actions, standing, on the ground
Цитування
Огарь Г. О. Аналіз змагальної діяльності провідних борців вільного стилю / Г. О. Огарь, І. В. Кривенцова, Є. Є. Ілющенко // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2020. – Вип. 10 (166). – С. 278–284.