Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3950
Title: Збереження етнокультурної ідентичності й автостереотипів у діяльності ансамблю народної пісні
Other Titles: Сохранение этнокультурной идентичности и автостереотипов в деятельности ансамбля народной песни
Preservation of ethnocultural identity and autostereotypes in the activity of the folk song ensemble
Authors: Роман, Н. М.
Roman, N.
Keywords: етнокультурна ідентичність
ансамбль народної пісні
етнокультурна спадщина
музична імпровізація
гуртовий спів
репертуар
этнокультурная идентичность
ансамбль народной песни
этнокультурное наследие
музыкальная импровизация
групповое пение
ethnocultural identity
folk song ensemble
ethnocultural heritage
musical improvisation
group singing
repertoire
Issue Date: 18-Sep-2020
Publisher: Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»
Citation: Роман Н. М. Збереження етнокультурної ідентичності й автостереотипів у діяльності ансамблю народної пісні / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: нові виклики та світові тренди : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 18–19 верес. 2020 р. / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : Друкарня Мадрид,, 2020. – С. 194–197.
Abstract: На прикладі ансамблю народної пісні висвітлюється питання збереження етнокультурної ідентичності в умовах тотальної глобалізації світу. Відзначається, що ансамбль народної пісні є одним із видів музичного мистецтва та складовою етнокультурної спадщини. Ансамблі народної пісні є прикладом для наслідування співацьких навичок та унікальною скарбницею щодо накопичення мелодій і слів пісень. Виховання співацьких навичок та ансамблевої культури сприяє уникненню спотворення народної пісні та створенню унікальних музичних зразків. Традиційні форми українського народного виконавства містять мелодійний та гармонійний принципи музичного мислення. Характерною особливістю колективного виконання народної пісні є музична імпровізація. Прагнення виконавців до творчої імпровізації під час співу є безцінною рисою ансамблів народної пісні. Збереження етнокультурної ідентичності й автостереотипів в діяльності ансамблю народної пісні є перспективним і ефективним напрямом розвитку традицій народного музикування та національної культурної спадщини. На примере ансамбля народной песни освещается вопрос сохранения этнокультурной идентичности в условиях тотальной глобализации мира. Отмечается, что ансамбль народной песни является одним из видов музыкального искусства и составляющей этнокультурного наследия. Ансамбли народной песни являются примером для подражания певческих навыков и уникальной сокровищницей по накоплению мелодий и слов песен. Воспитание певческих навыков и ансамблевой культуры способствует избеганию искажения народной песни и созданию уникальных музыкальных образцов. Традиционные формы украинского народного исполнительства содержат мелодичный и гармоничный принципы музыкального мышления. Характерной особенностью коллективного исполнения народной песни является музыкальная импровизация. Стремление исполнителей к творческой импровизации во время пения является бесценной чертой ансамблей народной песни. Сохранение этнокультурной идентичности и автостереотипов в деятельности ансамбля народной песни является перспективным и эффективным направлением развития традиций народного музицирования и национального культурного наследия. On the example of the folk song ensemble the issue of preserving ethnocultural identity in the conditions of total globalization of the world is covered. It is noted that the folk song ensemble is one of the types of musical art and a component of ethnocultural heritage. Folk song ensembles are an example to follow in singing skills and a unique treasure trove for the accumulation of melodies and lyrics. Education of singing skills and ensemble culture helps to avoid distortion of folk songs and the creation of unique musical patterns. Traditional forms of Ukrainian folk performance contain melodic and harmonious principles musical thinking. A characteristic feature of the collective performance of a folk song is musical improvisation. The desire of performers to creative improvisation while singing is an invaluable feature of folk song ensembles. Preservation of ethnocultural identity and autostereotypes in the activities of the folk song ensemble is a promising and effective direction for the development of folk music traditions and national cultural heritage.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3950
ISBN: 978-617-7845-90-3
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 2020.pdf729.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.