ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушена тема активізації навчальної діяльності студентів в процесі вивчення економічної теорії засобами практичних завдань. Головне завдання економічної освіти – розкриття змісту економічних понять, категорій, законів, розвиток інтересу до економіки і потреби в постійному оновленні знань, формуванні навиків економічного мислення, формуванні економічної свідомості. Використання практичних завдань при викладанні економічних дисциплін дозволяє значно покращити рівень засвоєння матеріалу студентами та, відповідно, підвищити рівень їх знань, а вивчення та застосування спеціального програмного забезпечення щодо реалізації зазначених процесів є запорукою формування працівників нового типу, які забезпечать гідну конкуренцію на ринку робочої сили та стануть тими, хто створить новий оновлений імідж навчального закладу, випускниками якого вони є. В статье затронута тема активизации учебной деятельности студентов в процессе изучения экономической теории средствами практических заданий. Главная задача экономического образования – раскрытие содержания экономических понятий, категорий, законов, развитие интереса к экономике и потребности в постоянном обновлении знаний, формировании навыков экономического мышления, формировании экономического сознания. Использование практических заданий при преподавании экономических дисциплин позволяет значительно повысить уровень усвоения материала студентами и, соответственно, повысить уровень их знаний, а изучение и применение специального программного обеспечения по реализации указанных процессов является залогом формирования работников нового типа, которые обеспечат достойную конкуренцию на рынке рабочей силы и станут теми, кто создаст новый обновленный имидж учебного заведения, выпускниками которого они являются. The article touches upon the theme of activization of educational activity of students in learning the economic theory by means of practical tasks. The main task of economic education – the disclosure of the content of economic concepts, categories, laws, the development of interest in the economy and the need for constant updating of knowledge, formation of skills of economic thinking, the formation of economic consciousness. The use of practical tasks in teaching economic disciplines can significantly increase the level of learning of students and, therefore, increase the level of their knowledge, and the study and application of special software for the implementation of these processes is key to the formation of the workers of a new type, which will provide worthy competition in the labour market and will be the ones who will create a new updated image of the institution, the graduates of which they are.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, сучасна економіка України, економічна теорія, активізація навчальної діяльності, практичні завдання, экономическое образование, современная экономика Украины, экономическая теория, активизация учебной деятельности, практические задания, economic education, the modern economy of Ukraine, economic theory, the intensification of training activities, practical tasks
Цитування
Зеленько О. О. Практичні завдання як засіб активізації навчальної діяльності студентів в процесі вивчення економічної теорії / О. О. Зеленько // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 71–74.