Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/382
Title: ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ САМООСВІТИ
Authors: Терно, А. В.
Keywords: економічна освіта
сучасна економіка України
самоосвіта
экономическое образование
современная экономика Украины
самообразование
economic education
the modern economy of Ukraine
self-education
Issue Date: 1-Jun-2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Терно А. В. Економічне виховання учнівської молоді в контексті самоосвіти / А. В. Терно // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 20–26.
Abstract: В статті розкривається тема економічного виховання учнівської молоді в контексті самоосвіти. Самоосвіта - наріжний камінь самовдосконалення учнів, розширення їх потреб та інтересів, шлях до кар’єрного зростання. В результаті аналізу було виявлено, що вчителі економіки через систему інноваційних уроків для додаткового опрацювання тем пропонують учням економічні енциклопедії, словники, довідники, цікаву сучасну економічну літературу, дають чіткі рекомендації, як працювати з нею, вміти виділяти основне, аналізувати його з позицій осмислення і узагальнення. Економічна освіта виступає невід’ємною складовою виховання майбутнього громадянина. Саме виховання свідомих громадян, здатних прийняти раціональні та ефективні, рішення під час реалізації як особистих економічних інтересів, так і економічних інтересів соціальної спільноти та країни в загалом, врешті-решт сприятиме розвитку економічно потужної та політично незалежної Української держави. В статье раскрывается тема экономического воспитания учащейся молодежи в контексте самообразования. Самообразование - краеугольный камень самосовершенствования учащихся, расширение их потребностей и интересов, путь к карьерному росту. В результате анализа было выявлено, что учителя экономики через систему инновационных уроков для дополнительной проработки темы предлагают ученикам экономические энциклопедии, словари, справочники, интересную современную экономическую литературу, дают четкие рекомендации, как работать с ней, уметь выделять основное, анализировать его с позиций осмысления и обобщения. Экономическое образование выступает неотъемлемой составляющей воспитания будущего гражданина. Именно воспитание сознательных граждан, способных принять рациональные и эффективные, решения при реализации как личных экономических интересов, так и экономических интересов социальной общности и страны в целом, в конце концов будет способствовать развитию экономически мощного и политически независимого Украинского государства. The article reveals the theme of economic education of pupils in the context of self-education. Self-education is a cornerstone of self-improvement of pupils, increase their needs and interests, the path to career growth. The analysis revealed that teachers of Economics through the system of innovative lessons for further study topics offer students economic encyclopedias, dictionaries, reference books, interesting modern economic literature, give clear recommendations on how to work with it, to be able to identify the main, to analyze it from the standpoint of understanding and theorizing. Economic education is an integral part of the education of the future citizen. It is the upbringing of conscious citizens, able to make rational and effective decisions as private economic interests and the economic interests of the social community and the country as a whole, in the end will contribute to the development of an economically strong and politically independent Ukrainian state.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/382
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Терно А. В..pdf833.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.