Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3746
Title: Особливості оволодіння лінгвістичним матеріалом дітьми з синдромом Дауна
Other Titles: Особенности овладения лингвистическим материалом детьми с синдромом Дауна
Specific features of mastering linguistic material by children with Down syndrome
Authors: Казачінер, О. С.
Keywords: мовний матеріал
оволодіння мовним матеріалом
діти з синдромом Дауна
языковой материал
усвоение языкового материала
дети с синдромом Дауна
синдром Дауна
language material
language acquisition
mastering language material
children with Down syndrome
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Казачінер О. С. Особливості оволодіння лінгвістичним матеріалом дітьми з синдромом Дауна / О. С. Казачінер // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 91–93.
Abstract: Дослідження присвячено особливостям оволодіння мовою дітей із генетичними порушеннями розвитку, зокрема із синдромом Дауна. До таких особливостей належать: мовленнєві розлади, пов'язані з артикуляційними труднощами та загальною м’язовою гіпотензією, порушенням слуху; труднощі в оволодінні граматичною структурою мови, а також семантикою тривалості накопичення лексики. Исследование посвящено особенностям овладения языком детей с генетическими нарушениями развития, в частности с синдромом Дауна. Эти особенности включают в себя: нарушения речи, связанные с проблемами артикуляции и общей мышечной гипотонией, нарушениями слуха; трудности овладения грамматической структурой речи, а также семантикой по продолжительности накопления словарного запаса. The study is devoted to the features of language acquisition of children with genetic abnormalities of development, in particular with Down syndrome. These features include: speech disorders associated with articulation difficulties and general muscular hypotension, hearing impairment; difficulties in mastering the grammatical structure of speech, as well as semantics, in the duration of vocabulary accumulation.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3746
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Казачінер О. С. pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.