Підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
У статті обговорюється проблема спеціальної підготовки майбутніх корекційних педагогів до організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням, її роль у покращенні якості вищої освіти. У статті подано рекомендації щодо технології формування у студентів системи знань та умінь розробки індивідуальної програми розвитку на дитину з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Висвітлено організаційні питання та етапи складання індивідуальної програми розвитку, розкрито зміст роботи учителя, асистента учителя та практичного психолога на кожному з етапів. В статье обсуждается проблема специальной подготовки будущих коррекционных педагогов к организации учебно-воспитательного процесса в классе с инклюзивным обучением, ее роль в улучшении качества высшего образования. В статье даны рекомендации относительно технологии формирования у студентов системы знаний и умений разработки индивидуальной программы развития ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного обучения. Освещены организационные вопросы и этапы составления индивидуальной программы развития, раскрыто содержание работы учителя, ассистента учителя и психолога на каждом из этапов. The article discusses the problem of special training of futurecorrectional teachers for the organization of the educational process in the classroom with inclusive education, its role in improving the quality of higher education. The article provides recommendations regarding the technology of forming a system of knowledge and skills for students in developing an individual child development program with special educational needs in an inclusive education environment. Individual development program it is a document that provides for the individualization of education for a person with special educational needs, establishes a list of necessary psychological, educational, correctional needs / services for the development of a child and is developed by a group of specialists. Organizational issues and stages of drawing up an individual development program are covered, the content of the work of the teacher, assistant teacher and psychologist at each of the stages is disclosed. The concepts of adaptation and modification of an inclusive educational environment are characterized. The ways of organizing borrowing with the parents of a child with developmental disorders are considered.
Опис
Ключові слова
коррекційний педагог, дитина з особливими освітніми потребами, індивідуальна освітня траєкторія, індивідуальний навчальний план, коррекционный педагог, ребенок с особыми образовательными потребностями, индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный учебный план, correctional teacher, child with special educational needs, individual educational trajectory, individual curriculum
Цитування
Коваленко В. Є. Підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами / В. Є. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; [редкол.: В. С. Курило (голов. ред.) та ін.]. – Старобільськ , 2018. – № 8(322), ч. 2. – С. 47–55.