Підготовка вчителів у 50-60 роки ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
В умовах євроінтеграційних прагнень України, економічної та політичної глобалізації, стрімкого розвитку науки й техніки значно зростає соціокультурна роль учителя, оскільки він є гарантом майбутнього держави, готуючи нові покоління до виконання соціальних обов’язків, формує культуру молоді. Водночас в останні десятиліття в Україні змінився принцип і порядок фінансування на всіх рівнях, зменшилася державна підтримка освітніх установ. Саме тому вважаємо, за необхідне досліджувати історичний досвід та адаптувати до сучасних умов найкращі педагогічні ідеї минулого. Метою статті стало вивчення досвіду підготовки вчителя у 50-60 роки ХХ століття та визначення ідей які можливо використовувати для сьогодення. На основі вивчення архівних матеріалів дійшли висновку, що позитивними ідеями які є актуальними і для сьогодення є: відбір найкращих до прийняття на навчання у педагогічні вузи; наявність рекомендаційного листа від закладу освіти, з місця роботи чи громади; при вступі у педагогічний виш, надавати перевагу тим, хто має практичний педагогічний досвід роботи. При організації навчального процесу перевага віддавалась вихованню та організації колективної роботи, що надавало вмінь працювати в команді, що є актуальним і для нашого часу. Наступним спрямуванням у підготовки педагогічних кадрів було наблизити навчання до виробництва та життя через організацію педагогічної практики з першого року навчання. Читання курсу лекцій з курсу «Педагогіка» у великому обсязі – 80 лекційних годин. Серед недоліків у організації педагогічного процесу які є спільними для того часу і сьогоднішнього: невідповідність програми з педагогіки вимогам суспільства, потреба у постійному удосконаленні підручників, методик, форм роботи, методів викладання, відсутність єдиної загальноприйнятої позиції щодо визначення педагогічних понять. Проте таки проблеми як не достатня кількість підручників та методичного забезпечення на сьогодні вже є неактуальною завдяки створенню Інтернет мережі та електронних підручників. В условиях евроинтеграционных стремлений Украины, экономической и политической глобализации, стремительного развития науки и техники значительно возрастает социокультурная роль учителя, поскольку он является гарантом будущего государства, готовя новые поколения к выполнению социальных обязанностей, формирует культуру молодежи. Именно поэтому считаем, необходимым исследовать исторический опыт и адаптировать к современным условиям лучшие педагогические идеи прошлого. Целью статьи стало изучение опыта подготовки учителя в 50-60 годы ХХ века и определения идей которые можно приминить в современности. На основе изучения архивных материалов пришли к выводу, что положительными идеями которые актуальны и для нашего времени является: отбор лучших к принятию на обучение в педагогические вузы; наличие рекомендательного письма от учебного заведения, с места работы или общества; при поступлении в педагогический вуз, отдавать предпочтение тем, кто имеет практический педагогический опыт работы. При организации учебного процесса предпочтение отдавалось воспитанию и организации коллективной работы, что формирует умения работать в команде, и является актуальным и для нашего времени. Одним из направлений в подготовке педагогических кадров было приблизить обучение к реалиям школы. Чтение лекций по курсу «Педагогика» было в большом объеме – 80 лекционных часов. Среди недостатков в организации педагогического процесса которые являются общими для прошлого времени и сегодняшнего: несоответствие программы по педагогике требованиям общества, потребность в постоянном совершенствовании учебников,методик, форм работы, методов преподавания, отсутствие единой общепринятой позиции по определению педагогических понятий. Однако, проблемы с недостатком учебников и методического обеспечения на сегодня уже неактуальна благодаря созданию Интернет сети и электронных ресурсов. In the context of Ukraine’s European integration aspirations, economic and political globalization, the rapid development of science and technology, the sociocultural role of the teacher significantly increases, since he is the guarantor of the future state, preparing new generations for the fulfillment of social responsibilities, and forms the culture of youth. That is why we consider it necessary to study historical experience and adapt the best pedagogical ideas of the past to modern conditions. The aim of the article was to study the experience of teacher training in the 50-60 years of the twentieth century and the definition of ideas that can be applied in modern times. Based on the study of archival materials, we came to the conclusion that the positive ideas that are relevant for our time are: the selection of the best for admission to study at pedagogical universities; the presence of a letter of recommendation from an educational institution, from a place of work or society; when entering a pedagogical university, give preference to those who have practical pedagogical experience. When organizing the educational process, preference was given to education and organization of collective work, which forms the ability to work in a team, and is relevant for our time. One of the directions in the training of teachers was to bring learning closer to the realities of the school. Lectures on the “Pedagogy” course were in large volume – 80 lecture hours. Among the shortcomings in the organization of the pedagogical process that are common for the past and present: the mismatch of the pedagogy program with the requirements of society, the need for continuous improvement of textbooks, methods, forms of work, methods teaching, the lack of a single generally accepted position on the definition of pedagogical concepts. However, problems with the lack of textbooks and methodological support are no longer relevant today due to the creation of the Internet network and electronic resources.
Опис
Ключові слова
вчитель, підготовка вчителя, історія підготовки вчителів, учитель, подготовка учителя, история подготовки учителей, teacher, teacher training, history of teacher training
Цитування
Васильєва С. О. Підготовка вчителів у 50-60 роки ХХ ст. / С. О. Васильєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: С. О. Семеріков (голов. ред.) та ін.]. – Старобільськ : ЛНУ, 2020. – № 2 (333), ч. 1. – С. 5–15.