Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3626
Title: Про перспективи трудового права у гіг-економіці
Other Titles: О перспективах трудового права в гиг-экономике
On the prospects of labor law in the gig economy
Authors: Новіков, Д. О.
Лук'янчиков, О. М.
Новиков, Д. А.
Лукьянчиков, О. Н.
Novikov, D.
Lukyanchikov, O.
Keywords: гіг-економіка
прекаріат
трудове право
гиг-экономика
прекариат
трудовое право
gig economy
precariat
labor law
Issue Date: 11-Oct-2019
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Новіков Д. О. Про перспективи трудового права у гіг-економіці / Д. О. Новіков, О. М. Лук'янчиков // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.‑практ. конф., яка присвячена 50‑річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Харків, 11 жовт. 2019 р. / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – С. 220–224.
Abstract: Зазначається, що трудове право – найбільш гуманістична галузь вітчизняної системи права не повинна відмовлятись від боротьби за покращення правового положення трудящих й у цифрову епоху. На переконання авторів, намагання транснаціональних корпорацій, які шляхом активного використання Інтернет-платформ намагаються зменшити трансакційні витрати на робочу силу, послабити солідарність трудящих, не допустити активізації національного та глобального соціального діалогу, мають бути виявлені та розкритиковані вченими-трудовиками. Від цього залежатиме майбутнє нашої держави, котра в умовах гіг-економіки все глибше затягується у так звані «перегони на дно», які передбачають покладення на вівтар економічного зростання основних соціальних прав, що забезпечують стабільне та гідне життя. Отмечается, что трудовое право - наиболее гуманистическая отрасль отечественной системы права не должна отказываться от борьбы за улучшение правового положения трудящихся и в цифровую эпоху. По мнению авторов, попытки транснациональных корпораций, которые путем активного использования Интернет-платформ пытаются уменьшить трансакционные издержки на рабочую силу, ослабить солидарность трудящихся, не допустить активизации национального и глобального социального диалога, должны быть выявлены и раскритикованы учеными-трудовиками. От этого будет зависеть будущее нашего государства, которая в условиях гиг-экономики все глубже затягивается в так называемые «гонки на дно», которые предусматривают возложение на алтарь экономического роста основных социальных прав, обеспечивающих стабильное и достойную жизнь. It is noted that labor law - the most humanistic branch of the domestic legal system should not give up the struggle to improve the legal status of workers in the digital age. According to the authors, the efforts of multinational corporations, which through the active use of Internet platforms try to reduce transaction costs for labor, weaken the solidarity of workers, prevent the intensification of national and global social dialogue, should be identified and criticized by working scientists. The future of our state will depend on this, which in the conditions of the gig economy is getting deeper into the so-called "race to the bottom", which involves laying on the altar of economic growth of basic social rights that ensure a stable and dignified life.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3626
ISBN: 978-966-937-793-7
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.