Про перспективи трудового права у гіг-економіці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
Зазначається, що трудове право – найбільш гуманістична галузь вітчизняної системи права не повинна відмовлятись від боротьби за покращення правового положення трудящих й у цифрову епоху. На переконання авторів, намагання транснаціональних корпорацій, які шляхом активного використання Інтернет-платформ намагаються зменшити трансакційні витрати на робочу силу, послабити солідарність трудящих, не допустити активізації національного та глобального соціального діалогу, мають бути виявлені та розкритиковані вченими-трудовиками. Від цього залежатиме майбутнє нашої держави, котра в умовах гіг-економіки все глибше затягується у так звані «перегони на дно», які передбачають покладення на вівтар економічного зростання основних соціальних прав, що забезпечують стабільне та гідне життя. Отмечается, что трудовое право - наиболее гуманистическая отрасль отечественной системы права не должна отказываться от борьбы за улучшение правового положения трудящихся и в цифровую эпоху. По мнению авторов, попытки транснациональных корпораций, которые путем активного использования Интернет-платформ пытаются уменьшить трансакционные издержки на рабочую силу, ослабить солидарность трудящихся, не допустить активизации национального и глобального социального диалога, должны быть выявлены и раскритикованы учеными-трудовиками. От этого будет зависеть будущее нашего государства, которая в условиях гиг-экономики все глубже затягивается в так называемые «гонки на дно», которые предусматривают возложение на алтарь экономического роста основных социальных прав, обеспечивающих стабильное и достойную жизнь. It is noted that labor law - the most humanistic branch of the domestic legal system should not give up the struggle to improve the legal status of workers in the digital age. According to the authors, the efforts of multinational corporations, which through the active use of Internet platforms try to reduce transaction costs for labor, weaken the solidarity of workers, prevent the intensification of national and global social dialogue, should be identified and criticized by working scientists. The future of our state will depend on this, which in the conditions of the gig economy is getting deeper into the so-called "race to the bottom", which involves laying on the altar of economic growth of basic social rights that ensure a stable and dignified life.
Опис
Ключові слова
гіг-економіка, прекаріат, трудове право, гиг-экономика, прекариат, трудовое право, gig economy, precariat, labor law
Цитування
Новіков Д. О. Про перспективи трудового права у гіг-економіці / Д. О. Новіков, О. М. Лук'янчиков // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.‑практ. конф., яка присвячена 50‑річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Харків, 11 жовт. 2019 р. / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – С. 220–224.