Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3598
Title: Діагностика стимулів підвищення кваліфікації вчителів
Other Titles: Диагностика стимулов повышения квалификации учителей
Diagnostics of growth of teacher qualification incentives
Authors: Башкір, О. І.
Собченко, Т. М.
Keywords: компетентність
професія
реформа
пріоритет
компетентность
профессия
приоритет
competence
profession
reform
priority
Issue Date: 2019
Publisher: Kaunas University Of Applied Engineering Sciences
Citation: Башкір О. І. Діагностика стимулів підвищення кваліфікації вчителів / О. І. Башкір, Т. М. Собченко // Engineering and Educational Technologies. – 2019. – № 7 (3). – С. 29–39.
Abstract: У статті представлено результати теоретико-емпіричного дослідження щодо виявлення спектру стимулів професійного зростання вчителів України, зумовленого впровадженням в освітній простір країни Концепції «Нова українська школа» як освіти нових сенсів, дитиноцентризму та поваги до кожної людини, яка зорієнтована на активізацію процесу підвищення кваліфікації освітян, осучаснення форм і методів його проведення, а також заохочення учительської спільноти на державному рівні підвищувати рівень професійних компетентностей. У статті доведено, що підвищення кваліфікації педагогічних працівників сприяє набуттю нових і вдосконаленню раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності; оволодінню особою досвіду виконання додаткових завдань й обов’язків у межах спеціальності; формуванню й розвитку інформаційно-комунікаційних навичок, медійної грамотності, управлінської, інклюзивної, мовної компетентностей тощо. Підвищення кваліфікації вчителя виступає центральною ланкою в процесі модернізації освіти, упровадження нових концепцій і стратегій, а також включає ціннісно-мотиваційну, когнітивну, операційно-технологічну, оцінно-рефлексивну діяльність. Особливе місце в становленні особистості вчителя, підвищенні рівня його фахової компетентності займає саме ціннісно-мотиваційний складник, який і є предметом дослідження цієї статті. Результати дослідження зумовлені проведеним теоретико-емпіричним дослідженням у вигляді проектної роботи серед педагогів України (362 особи) за допомогою програми Trello, розробленою Fog Creek Software, та Google-платформ. Робота над проектом здійснювалася на трьох етапах – теоретико-цільовому, операційно-діяльнісному та аналітикорезультативному, – що сприяло формуванню в учителів знань про процес підвищення кваліфікації, вимог і методів його проведення; виявленню мотивації до підвищення кваліфікації за допомогою діагностичної «Методики мотивації особистості до успіху» Т. Елерса; створенню умов для пояснення вчителями запропонованих стимулів з точки зору їх актуальності та пріоритетності, а також виявленню тих стимулів, які мають найвищий індекс мотивації, а саме бажання бути сучасним і не відставати від життя, звичка працювати добросовісно, цікавість до творчості та новизни. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования по выявлению спектра стимулов профессионального роста учителей Украины, обусловленного внедрением в образовательное пространство страны Концепции «Новая украинская школа» как образования новых смыслов, ребенкоцентризма и уважения к каждому человеку. Эта Концепция ориентирована на активизацию процесса повышения квалификации педагогов современными формами и методами, а также поощрения учительской сообщества на государственном уровне повышать уровень профессионализма. В статье доказано, что повышение квалификации педагогических работников способствует приобретению новых и совершенствованию ранее приобретенных компетенций в рамках профессиональной деятельности; овладению лицом опыта выполнения дополнительных задач и обязанностей в рамках специальности; формированию и развитию информационно-коммуникационных навыков, медиа грамотности, управленческой, инклюзивного, языковой компетентности и тому подобное. Повышение квалификации учителя выступает центральным звеном в процессе модернизации образования, внедрения новых концепций и стратегий, а также включает ценностно-мотивационную, когнитивную, операционно-технологическую, оценочно-рефлексивной деятельности. Особое место в становлении личности учителя, повышении уровня его профессиональной компетентности занимает именно ценностно-мотивационный компонент, который и является предметом исследования данной статьи. Результаты исследования обусловлены проведенным теоретико-эмпирическим исследованиям в виде проектной работы среди педагогов Украины (362 человека) с помощью программы Trello, разработанной Fog Creek Software, и Google-платформ. Работа над проектом осуществлялась на трех этапах - теоретико-целевом, операционно-деятельностного и аналитикорезультативном, - что способствовало формированию у учителей знаний о процессе повышения квалификации, требований и методов его проведения; выявлению мотивации к повышению квалификации с помощью диагностической «Методики мотивации личности к успеху» Т. Элерса; созданию условий для объяснения учителями предложенных стимулов с точки зрения их актуальности и приоритетности, а также выявлению тех стимулов, которые имеют высокий индекс мотивации, а именно желание быть современным и не отставать от жизни, привычка работать добросовестно, интерес к творчеству и новизны. The article presents the results of a theoretical and empirical study on identifying a stimulus spectrum for professional growth of teachers of Ukraine, conditioned by the introduction into the educational space of the country of «The Concept of the New Ukrainian School» as the education of new meanings, child centrism and respect for every person who is focused on activating the process of professional development of educators, updating the forms and methods of its implementation, as well as encouraging the teaching community at the state level to increase the level of professional competences. It was proved in the article that professional development of pedagogical workers promotes acquisition of new and improvement of previously acquired competences in the framework of professional activity; mastering the experience of completing additional tasks and responsibilities within the specialty; formation and development of information and communication skills, media literacy, management, inclusive, language competences, etc. Teacher training is central in the process of modernization of education, implementing new concepts and strategies, and also includes value and motivational, cognitive, operational and technological, evaluative and reflective activities. A special place in the development of the personality of the teacher, increasing the level of his professional competence is the value and motivational component, which is the subject of research of this article. The results of the study are conditioned by the conducted theoretical and empirical research in the form of project work among teachers of Ukraine (362 persons) using the program Trello which is developed by Fog Creek Software and Google platforms. The work on the project was carried out in three stages – theoretical and targeted, operating and activity, analytical and productive, - that facilitated the formation of teachers' knowledge of the process of professional development, requirements and methods of its implementation; identification of motivation for advanced training by means of the diagnostic «Methods of motivation of personality for success» by T. Elers; creating conditions for teachers to explain the proposed incentives in terms of their relevance and priority, and to identify those incentives that have the highest motivation index, namely the desire to be modern and keep up with life, the habit of working in good faith, an interest in creativity and novelty.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3598
ISSN: 2307-9770
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Діагностика стимулів.pdf361.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.