Особливості діяльності кафедри педагогіки Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського (1945-1970 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація
Головне призначення педагогічної освіти полягає в підготовці суб’єктів педагогічної діяльності та піднесенні в такий спосіб продуктивності освітньої сфери держави в цілому. Діяльність кафедри педагогіки як провідної в структурі вищого педагогічного навчального закладу відповідає всім вимогам суспільства до підготовки майбутнього вчителяпрофесіонала. Спектр роботи кафедри педагогіки Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського протягом 1945-1970 років охоплює не лише традиційні як для кафедри напрями (навчальний, науковий, виховний, організаційний), а й урізноманітнює діяльність навчального закладу, фахових кафедр, Інституту вдосконалення вчителів, педагогічних колективів шкіл не лише м. Одеси та області, а й усієї України. На базі кафедри педагогіки діяли наукові лабораторії, створено Університет передового досвіду вчителів, Народний педагогічний університет для батьків. Члени кафедри регулярно здійснювали зв'язок зі школами, проводили на їх базах експериментальні дослідження з метою підвищення рівня практичної підготовки студентів. Дослідження особливостей діяльності кафедри педагогіки ОДПІ імені К.Д. Ушинського сприяє виявленню історичних фундацій педагогічних ідей, теорій, концепцій, об’єктивній оцінці відомих фактів, реалій, досвіду підготовки майбутніх учителів із метою вдосконалення освітнього та наукового потенціалу українського суспільства. Главное назначение педагогического образования состоит в подготовке субъектов педагогической деятельности и повышении в такой способ продуктивности образовательной сферы государства в целом. Деятельность кафедры педагогики как ведущей в структуре высшего педагогического учебного заведения соответствует всем требованиям общества к подготовке будущего учителя-профессионала. Спектр работы кафедры педагогики Одесского государственного педагогического института имени К. Д. Ушинского в течении 1945-1970 годов охватывает не только традиционные как для кафедры направления (обучающее, научное, воспитательное, организационное), но и создал условия для разнообразия деятельности учебного заведений, профессиональных кафедр, Института усовершенствования учителей, педагогических коллективов школ не только г. Одессы и области, но и всей Украины. На базе кафедры педагогики действовали научные лаборатории, создан Университет передового опыта учителей, Народный педагогический университет для родителей. Члены кафедры регулярно осуществляли связь со школами, проводили на их базе экспериментальные исследования с целью повышения уровня практической подготовки студентов. Изучение особенностей деятельности кафедры педагогики ОГПИ имени К. Д. Ушинского способствует выявлению исторических фондов педагогических идей, теорий, концепций, объективной оценке известных фактов, реалий, опыта подготовки будущих учителей с целью усовершенствования образовательного и научного потенциала украинского общества. The main purpose of teacher education is the training of educational activities subjects and thus the rise in productivity of educational sector of the state as a whole. The activities of the Department of Pedagogy as a leading one in the structure of the higher pedagogical educational institution meet all the requirements of society in the training of future professional teachers. The activities spectrum of the Pedagogical Department of the Odessa State Pedagogical Institute named after K. D. Ushynsky during 1945-1970 is included not only traditional as for the department areas (academic, scientific, educational, organizational), but it also diversified the activities of the educational institution, specialized departments, the Institute of Teachers Advanced Training, teaching staff of schools not only in Odessa and the region but also in the whole Ukraine. There were scientific laboratories, the University of Teachers Advanced Experience, PublicPedagogicalUniversity for parents created on the basis of the Department of Pedagogy. Members of the department regularly communicated with schools, they carried out experimental studies on their bases to improve students' practical training. Distinguishing the features of the activities the Department of Pedagogy of the Odessa State Pedagogical Institute named after K. D. Ushynsky contributes to identify historical foundations of pedagogical ideas, theories, concepts, to assess objectively the known facts, realities, experience of future teachers training in order to improve the educational and scientific potential of Ukrainian society.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта, кафедра педагогіки, майбутній учитель, наука, підвищення кваліфікації, зв'язок зі школою, педагогическое образование, кафедра педагогики, будущий учитель, наука, повышение квалификации, связь со школою, teacher education, Department of Pedagogy, future teacher, science, advanced training, communication with school
Цитування
Башкір О. І. Особливості діяльності кафедри педагогіки Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського (1945-1970 рр.) / О. І. Башкір // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2016. – № 50–51. – С. 47–56.