Боротьба Зовнішньої Монголії за незалежність і роль барона Р. Ф. фон Унгерн-Штернберга в подіях 1920‒1921 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Якщо провести ретроспективу історичного розвитку Монголії від піднесення Золотої Орди Чингісхана до ослаблення і втрати незалежності періоду політичної роздробленості, слід зазначити, що монголи, навіть незважаючи на значну експлуатацію китайцями, зуміли зберегти державницьке прагнення до незалежності і у важких умовах вибороти її, хоч і дорогою ціною. Останній китайський солдат покинув Монголію у 1924 р. у Маймачені, а у 1926 р. із Монголії були виведені війська СРСР. Щодо барона Р. Ф. фон Унгерн-Штернберга, то непокірний, хоробрий генерал назавжди залишився героєм монголів, які дали йому прізвисько «Білий лицар», хоча його репресії неоднозначно висвітлювалися і навіть замовчувалися в історії Монголії. Если провести ретроспективу исторического развития Монголии от подъема Золотой Орды Чингисхана к ослаблению и потере независимости периода политической раздробленности, следует отметить, что монголы, даже несмотря на значительную эксплуатацию китайцами, сумели сохранить государственное стремление к независимости и в тяжелых условиях завоевать ее, хотя и дорогой ценой. Последний китайский солдат покинул Монголию в 1924 в Маймачен, а в 1926 из Монголии были выведены войска СССР. Что касается барона Р. Ф. фон Унгерн-Штернберга, то непокорный, храбрый генерал навсегда остался героем монголов, которые дали ему прозвище «Белый рыцарь», хотя его репрессии неоднозначно освещались и даже замалчивались в истории Монголии. If we conduct a retrospective of the historical development of Mongolia from the rise of the Golden Horde of Genghis Khan to the weakening and loss of independence of the period of political fragmentation, it should be noted that the Mongols, even despite significant exploitation by the Chinese, managed to maintain the state desire for independence and in difficult conditions to conquer it, although and expensive. The last Chinese soldier left Mongolia in 1924 in Maimachen, and in 1926 the USSR troops were withdrawn from Mongolia. As for Baron R. F. von Ungern-Sternberg, the rebellious, brave general forever remained the hero of the Mongols, who gave him the nickname "The White Knight", although his repressions were ambiguously illuminated and even hushed up in the history of Mongolia.
Опис
Ключові слова
східні мови, незалежність, барон Р. Ф. фон Унгерн-Штернберг, студентські роботи, восточные языки, независимость, барон Р. Ф. фон Унгерн-Штернберг, студенческие работы, eastern languages, independence, Baron R. F. von Ungern-Sternberg, student work
Цитування
Магомедов М. К. Боротьба Зовнішньої Монголії за незалежність і роль барона Р. Ф. фон Унгерн-Штернберга в подіях 1920‒1921 рр. / М. К. Магомедов // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 318–321.