Рухолла Мусаві Хомейні як лідер антишахської опозиції в Ірані у 60-х ‒ 70-х рр. ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Таким чином, можна без перебільшення стверджувати, що імам Хомейні був однією з найвпливовіших політичних і релігійних особистостей минулого XX століття. Він став найбільш активною фігурою в русі проти шаха та його політики мертвої «стабільності» і тиранії прозахідної світської влади. В ході опозиційних виступів в Ірані було повалено конституційну монархію та впроваджено нову теократично-республіканську форму правління, яку очолив сам Хомейні. Ісламська Республіка Іран стала противагою Королівству Саудівської Аравії на Близькому Сході. Таким образом, можно без преувеличения утверждать, что имам Хомейни был одним из самых влиятельных политических и религиозных личностей прошлого XX века. Он стал самой активной фигурой в движении против шаха и его политики мертвой «стабильности» и тирании прозападной светской власти. В ходе оппозиционных выступлений в Иране была свергнута конституционная монархия и внедрена новая теократическо-республиканская форму правления, которую возглавил сам Хомейни. Исламская Республика Иран стала противовесом Королевству Саудовской Аравии на Ближнем Востоке. Thus, it can be stated without exaggeration that Imam Khomeini was one of the most influential political and religious figures of the last XX century. He became the most active figure in the movement against the Shah and his policy of dead “stability” and the tyranny of pro-Western secular power. During the opposition in Iran, the constitutional monarchy was overthrown and a new theocratic-republican form of government was introduced, which Khomeini himself led. The Islamic Republic of Iran has become a counterweight to the Kingdom of Saudi Arabia in the Middle East.
Опис
Ключові слова
Ісламська Республіка Іран, антишахська опозиція, Рухолла Мусаві Хомейні, студентські роботи, Исламская Республика Иран, антишахская оппозиция, Рухолла Мусави Хомейни, студенческие работы, Islamic Republic of Iran, anti-shah opposition, Ruholla Musavi Khomeini, student work
Цитування
Клець А. О. Рухолла Мусаві Хомейні як лідер антишахської опозиції в Ірані у 60-х ‒ 70-х рр. ХХ ст. / А. О. Клець // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 310–313.