Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3495
Title: Географія та туризм
Other Titles: География и туризм
Geography and tourism
Keywords: туризм
рекреаційні ресурси
індустрія туризму
міграція
географічна освіта
економічна географія
фізична географія
туристична освіта
розвиток регіону
демографія
стійкий розвиток
природокористування
туристична інфраструктура
туризм
рекреационные ресурсы
индустрия туризма
миграция
географическое образование
экономическая география
физическая география
туристическое образование
развитие региона
демография
устойчивое развитие
природопользование
туристическая инфраструктура
tourism
recreation resources
industry of tourism
migration
geographical education
economical geography
physical geography
touristic education
development of region
demography
sustainable development
nature management
tourist infrastructure
Issue Date: 26-Feb-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Географія та туризм : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 26 лют. 2020 р. / [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 295 с.
Abstract: У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Розглянуто освітні тенденції у галузях географії, краєзнавства та туризму, проблеми природокористування, фізичної та економічної географії, висвітлено питання про стан і розвиток туризму в світі та Україні, туристичних ресурсів, природної та культурно-історичної спадщини України. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів. В сборнике представлены материалы, посвященные актуальным вопросам современной географической науки и туризмоведения. Рассмотрены образовательные тенденции в области географии, краеведения и туризма, проблемы природопользования, физической и экономической географии, освещены вопросы о состоянии и развитии туризма в мире и Украине, туристических ресурсов, природного и культурно-исторического наследия Украины. Для преподавателей, аспирантов, магистров, студентов высших учебных заведений. The collection presents materials on topical issues of modern geographical science and tourism. Educational tendencies in the fields of geography, local lore and tourism, problems of nature management, physical and economic geography are considered, issues of the state and development of tourism in the world and Ukraine, tourist resources, natural and cultural and historical heritage of Ukraine are discussed. For teachers, graduate students, masters, students of higher educational establishments.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3495
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій викладачів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020-Конференція-Географія-татуризм.pdf5.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.