Географія та туризм

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-26
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Розглянуто освітні тенденції у галузях географії, краєзнавства та туризму, проблеми природокористування, фізичної та економічної географії, висвітлено питання про стан і розвиток туризму в світі та Україні, туристичних ресурсів, природної та культурно-історичної спадщини України. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів. В сборнике представлены материалы, посвященные актуальным вопросам современной географической науки и туризмоведения. Рассмотрены образовательные тенденции в области географии, краеведения и туризма, проблемы природопользования, физической и экономической географии, освещены вопросы о состоянии и развитии туризма в мире и Украине, туристических ресурсов, природного и культурно-исторического наследия Украины. Для преподавателей, аспирантов, магистров, студентов высших учебных заведений. The collection presents materials on topical issues of modern geographical science and tourism. Educational tendencies in the fields of geography, local lore and tourism, problems of nature management, physical and economic geography are considered, issues of the state and development of tourism in the world and Ukraine, tourist resources, natural and cultural and historical heritage of Ukraine are discussed. For teachers, graduate students, masters, students of higher educational establishments.
Опис
Ключові слова
туризм, рекреаційні ресурси, індустрія туризму, міграція, географічна освіта, економічна географія, фізична географія, туристична освіта, розвиток регіону, демографія, стійкий розвиток, природокористування, туристична інфраструктура, туризм, рекреационные ресурсы, индустрия туризма, миграция, географическое образование, экономическая география, физическая география, туристическое образование, развитие региона, демография, устойчивое развитие, природопользование, туристическая инфраструктура, tourism, recreation resources, industry of tourism, migration, geographical education, economical geography, physical geography, touristic education, development of region, demography, sustainable development, nature management, tourist infrastructure
Цитування
Географія та туризм : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 26 лют. 2020 р. / [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 295 с.