Архетектоніка готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-педагогічної діяльності в контексті сучасного дискурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті викладено результати теоретичного аналізу поняття готовності в різних галузях наукового знання. Розглянуто компоненти в структурі музично-педагогічної діяльності. Запропоновано власне трактування поняття готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-педагогічної діяльності. В статье изложены результаты теоретического анализа понятия готовности в различных областях научного знания. Рассмотрены компоненты в структуре музыкально-педагогической деятельности. Предложено собственное определение понятия готовности будущих учителей музыкального искусства к музыкально-педагогической деятельности. The article presents the results of theoretical analysis of the concept of readiness in various fields of scientific knowledge.The components in the structure of music-pedagogical activity are considered.The author's own interpretation of the concept of readiness of future teachers of music art for musical-pedagogical activity is offered.
Опис
Ключові слова
готовність, діяльність, професійна підготовка, музично-педагогічна діяльність, вчителі музичного мистецтва, готовность, деятельность, профессиональная подготовка, музыкально педагогическая деятельность, учителя музыкального искусства, readiness, activity, vocational training, musical-pedagogical activity, teachers of music art
Цитування
Соколова А. В. Архетектоніка готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-педагогічної діяльності в контексті сучасного дискурсу / А. В. Соколова, Цай Іньін // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 148–155.