Сутність професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музичного мистецтва

Анотація
У статті розглядається актуальна у наш час тема, яка присвячена професійно-ціннісним орієнтаціям в контексті мистецької освіти. Формування професійно-ціннісних орієнтацій розглядається як важлива соціально-педагогічна проблема, від вирішення якої залежить рівень професійної самореалізації майбутніх фахівців. В статье рассматривается актуальная в наше время тема, посвященная профессионально-ценностным ориентациям в контексте художественного образования. Формирование профессионально-ценностных ориентаций рассматривается как важная социально-педагогическая проблема, от решения которой зависит уровень профессиональной самореализации будущих специалистов. The article is relevant for our time, the topic has been dedicated to the concept of “professionally-valued education” in the context of mystical education. Professionally-valued organizations are looking at them. The social-pedagogical problem is important, because the problem is to lay down the level of professionalism and self-actualization.
Опис
Ключові слова
цінності, ціннісні орієнтації, художні цінності, музичне мистецтво, вчитель музичного мистецтва, студентські роботи, ценности, ценностные ориентации, художественные ценности, музыкальное искусство, учитель музыкального искусства, студенческие работы, values, artistic values, musical art, music teache, student work
Цитування
Трубнікова Д. О. Сутність професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музичного мистецтва / Д. О. Трубнікова, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. статей VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 13–16.