Особливості хорової мініатюри як засобу формування художнього сприймання у майбутніх вчителів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена жанру хорової мініатюри. В ході дослідження були виокремлені такі особливості хорової мініатюри: витонченість малої форми, емоційна та ідейна концентрація, глибина осмислення світу і почуттів, «акварельність» музичних образів та глибока насиченість їх почуттів, гармонійна та темброва яскравість, які створюють підґрунтя для успішного формування художнього сприймання майбутніх вчителів музичного мистецтва. Статья посвящена жанру хоровой миниатюры. В ходе исследования были выделены следующие особенности хоровой миниатюры: изящество формы, эмоциональная и идейная концентрация, глубина осмысления мира и чувств, «акварельность» музыкальных образов и глубокая насыщенность их чувств, гармоничная и тембровая яркость, которые создают основу для успешного формирования художественного восприятия будущих учителей музыкального искусства. The article deals with the genre of choral miniature. During the study the following features of the choral miniature were distinguished: sophistication of small form, emotional and ideological concentration, depth of understanding of the world and feelings, "watercolor" of musical images and deep saturation of their feelings, harmonious and timbre brightness. Everything creates the basis for the successful formation of the artistic perception of future music teachers.
Опис
Ключові слова
хорова мініатюра, художнє сприймання, вчителі музичного мистецтва, професійна підготовка, естетичне виховання, студентські роботи, хоровая миниатюра, художественное восприятие, учителя музыкального искусства, профессиональная подготовка, эстетическое воспитание, студенческие работы, choral miniature, artistic perception, teachers of musical art, vocational training, aesthetic education, student work
Цитування
Олійник О. Особливості хорової мініатюри як засобу формування художнього сприймання у майбутніх вчителів музичного мистецтва / О. Олійник, А. В. Соколова // Час мистецької освіти = Time of art education : зб. тез і матеріалів ІV Міжнар.наук.-практ. конф., Харків, 12–13 квіт. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. А. Смирнова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Ч. 1. – С. 106–107.