Абревіатури і скорочення в турецькій інтернет-комунікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розвиток Інтернету та його стрімке поширення у сучасному суспільстві не проходить непоміченим для турецької мови. Будучи явищем світового масштабу, Інтернет стає засобом масової комунікації, що породжує необхідність утворення нового лексикону, основу якого складають численні абревіатури та скорочення, головним призначенням яких у наш час, який можна визначити як час підвищеної швидкості, є економія місця у тексті. Развитие Интернета и его стремительное распространение в современном обществе не проходит незамеченным для турецкого языка. Будучи явлением мирового масштаба, Интернет становится средством массовой коммуникации, порождает необходимость создания нового лексикона, основу которого составляют многочисленные аббревиатуры и сокращения, главным назначением которых в наше время, которое можно определить как время повышенной скорости, является экономия места в тексте. The development of the Internet and its rapid spread in modern society does not go unnoticed by the Turkish language. Being a global phenomenon, the Internet becomes a means of mass communication, creates the need to create a new vocabulary, which is based on numerous abbreviations and acronyms, the main purpose of which in our time, which can be defined as time of increased speed, is to save space in the text.
Опис
Ключові слова
східні мови, скорочення, абревіатури, інтернет-комунікації, студентські роботи, восточные языки, сокращения, аббревиатуры, интернет-коммуникации, студенческие работы, eastern languages, reductions, abbreviations, internet communications, student work
Цитування
Яременко Д. О. Абревіатури і скорочення в турецькій інтернет-комунікації / Д. О. Яременко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 111–113.