Метафора і метафоричні моделі у публічних промовах президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган у своїй публічній промові від 28 грудня 2014р., у якій він підбиває підсумки 2014 року, активно вживає різні засоби експресії, у тому числі і метафори. Своє представлення і оцінку подій президент виражає через ряд метафоричних моделей. Услід за І.А. Філатенко ми визначаємо метафоричну модель як «динамічну структуру, що розкриває когнітивний механізм утворення метафори і демонструє взаємодію області-джерела і області-мети» [5, c. 23]. Деякі метафоричні моделі можуть бути представлені системою фреймів (фрейм тут розуміється як фрагмент наївної мовної картини світу). Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей публичной речи от 28 декабря 2014 г., в которой он подводит итоги 2014 года, активно употребляет различные средства экспрессии, в том числе и метафоры. Свое представление и оценку событий президент выражает через ряд метафорических моделей. Вслед за И.А. Филатенко мы определяем метафорическую модель как «динамическую структуру, раскрывает когнитивный механизм образования метафоры и демонстрирует взаимодействие области-источника и области-цели» [5, c. 23]. Некоторые метафорические модели могут быть представлены системой фреймов (фрейм здесь понимается как фрагмент наивной языковой картины мира). The President of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan in his public speech on December 28, 2014, in which he sums up the results of 2014, actively uses various means of expression, including metaphors. The president expresses his view and assessment of events through a series of metaphorical models. Following I.A. Filatenko, we define the metaphorical model as “a dynamic structure, reveals the cognitive mechanism of metaphor formation and demonstrates the interaction of the source region and the target region” [5, p. 23]. Some metaphorical models can be represented by a frame system (a frame is understood here as a fragment of a naive language picture of the world).
Опис
Ключові слова
метфора, метафоричні моделі, публічні промови, Ердоган, метафорические модели, публичные речи, Эрдоган, metaphor, metaphorical models, public speaking, Erdogan
Цитування
Логвиненко І. А. Метафора і метафоричні моделі у публічних промовах президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана / І. А. Логвиненко, Д. О. Провоторова // Сучасні тенденції сходознавства : зб. наук. пр. за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 24—25 квіт. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. А. Бикова та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 19–23.