Музично-рухова підготовка на початковому етапі багаторічного тренування в спортивній гімнастиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – обґрунтувати й розробити методику музично-рухової підготовки юних гімнасток та експериментально перевірити її ефективність. У дослідженні показано, що успішність кар’єри в спортивній гімнастиці певною мірою залежить від рівня музично-рухової підготовки спортсменок. Експериментально доведено, що формуванню умінь виконувати рухи відповідно до характеру, темпу й ритму музики сприятиме впровадження до навчально-тренувального процесу юних гімнасток спеціальної методики музично-рухової підготовки, яка включає музично-ритмічні ігри та завдання на зв'язок із засобами музичної виразності, вправи ритмічної гімнастики й танцювальні вправи. Цель исследования - обосновать и разработать методику музыкально-двигательной подготовки юных гимнасток и экспериментально проверить ее эффективность. В исследовании показано, что успешность карьеры в спортивной гимнастике в определенной степени зависит от уровня музыкально-двигательной подготовки спортсменок. Экспериментально доказано, что формированию умений выполнять движения в соответствии с характером, темпа и ритма музыки будет способствовать внедрение в учебно-тренировочный процесс юных гимнасток специальной методики музыкально-двигательной подготовки, которая включает музыкально-ритмические игры и задания на связь со средствами музыкальной выразительности, упражнения ритмической гимнастики и танцевальные упражнения. The aim of the study is to substantiate and develop a method of musical and motor training of young gymnasts and experimentally test its effectiveness. The study shows that the success of a career in gymnastics to a certain extent depends on the level of musical and motor training of athletes. It is experimentally proved that the formation of skills to perform movements in accordance with the nature, pace and rhythm of music will contribute to the introduction in the training process of young gymnasts of a special technique of musical-motor training, which includes musical-rhythmic games and tasks to communicate with the means of musical expression, rhythmic gymnastics exercises and dance exercises.
Опис
Ключові слова
гімнастика, музично-рухова підготовка, методика, ритм, засоби, гимнастика, музыкально-двигательная подготовка, методика, ритм, средства, gymnastics, musical and motor training, technique, rhythm, means
Цитування
Кравчук Т. М. Музично-рухова підготовка на початковому етапі багаторічного тренування в спортивній гімнастиці / Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, А. Я. Тютюма // Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія : зб. ст. XII Міжнар. наук. конф., Харків–Торунь, 7–8 листоп. 2019 р. – Харків, 2019. – С.137–143.