Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/330
Title: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ І АКТУАЛЬНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ ІЗ КРИЗОВИХ СІМЕЙ
Authors: Фальова, О. Є.
Научитель, О. Д.
Keywords: рівень суб’єктивного контролю
актуальний психоемоційний стан
психопатологічна симптоматика
психосоціальний стрес
тривога
депресія
уровень субъективного контроля
актуальное психоэмоциональное состояние
психопатологическая симптоматика
психосоциальный стресс
тревога
депрессия
level of subjective control
actual psychoemotional state
psychopathological symptomatology
psychosocial stress
anxiety
depression
Issue Date: 20-Apr-2016
Publisher: ТОВ «Планета-Принт»
Citation: Фальова О. Є. Особливості взаємозв’яку рівня суб’єктивного контролю і актуального емоційного стану жінок та чоловіків із кризових сімей / О. Є. Фальова, О. Д. Научитель // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 220–226.
Abstract: У статті проведений порівняльний аналіз зв’язків рівня суб’єктивного контролю з актуальним психоемоційним станом у жінок та чоловіків з кризисних сімей. До складу вибірки увійшли жінки та чоловіки 29-56 років загальною кількістю 418 осіб. Були досліджені 224 жінки та 194 чоловіка з кризисних сімей. Аналіз результатів кореляційного аналізу дозволяє зробити висновок про негативний вплив сімейної кризи та хронічного стресу на психоемоційний стан жінок та чоловіків. В статье проведен сравнительный анализ связей уровня субъективного контроля с актуальным психоэмоциональным состоянием у женщин и мужчин из кризисных семей, разведенных женщин и женщин из обычных семей. В состав выборки вошли женщины и мужчины 29-56 лет общей численностью 418 особ. Были исследованы 224 женщины и 194 мужчины из кризисных семей. Анализ результатов корреляционного анализа позволяет сделать вывод о негативном влиянии семейного кризиса и хронического стресса на психоэмоциональное состояние женщин и мужчин. This article comprises comparative analysis of connections of subjective control level with actual psycho-emotional state of women and men from the crisis families. Excerption includes women and men at the age of 29-56 years and total number 418 persons. There were studied 224 women and 194 men from the crisis families. The analysis of results of correlation analysis allows to make conclusions about negative influence of family crisis and chronic stress to psycho-emotional state of women and men.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/330
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фальова О. Є., Научитель О. Д..pdf508.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.