ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ І АКТУАЛЬНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ ІЗ КРИЗОВИХ СІМЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті проведений порівняльний аналіз зв’язків рівня суб’єктивного контролю з актуальним психоемоційним станом у жінок та чоловіків з кризисних сімей. До складу вибірки увійшли жінки та чоловіки 29-56 років загальною кількістю 418 осіб. Були досліджені 224 жінки та 194 чоловіка з кризисних сімей. Аналіз результатів кореляційного аналізу дозволяє зробити висновок про негативний вплив сімейної кризи та хронічного стресу на психоемоційний стан жінок та чоловіків. В статье проведен сравнительный анализ связей уровня субъективного контроля с актуальным психоэмоциональным состоянием у женщин и мужчин из кризисных семей, разведенных женщин и женщин из обычных семей. В состав выборки вошли женщины и мужчины 29-56 лет общей численностью 418 особ. Были исследованы 224 женщины и 194 мужчины из кризисных семей. Анализ результатов корреляционного анализа позволяет сделать вывод о негативном влиянии семейного кризиса и хронического стресса на психоэмоциональное состояние женщин и мужчин. This article comprises comparative analysis of connections of subjective control level with actual psycho-emotional state of women and men from the crisis families. Excerption includes women and men at the age of 29-56 years and total number 418 persons. There were studied 224 women and 194 men from the crisis families. The analysis of results of correlation analysis allows to make conclusions about negative influence of family crisis and chronic stress to psycho-emotional state of women and men.
Опис
Ключові слова
рівень суб’єктивного контролю, актуальний психоемоційний стан, психопатологічна симптоматика, психосоціальний стрес, тривога, депресія, уровень субъективного контроля, актуальное психоэмоциональное состояние, психопатологическая симптоматика, психосоциальный стресс, тревога, депрессия, level of subjective control, actual psychoemotional state, psychopathological symptomatology, psychosocial stress, anxiety, depression
Цитування
Фальова О. Є. Особливості взаємозв’яку рівня суб’єктивного контролю і актуального емоційного стану жінок та чоловіків із кризових сімей / О. Є. Фальова, О. Д. Научитель // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 220–226.