PREPARATION CONTENT UPDATING OF FUTURE DENTISTS TO PROFESSIONAL INTERACTION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Aluna
Анотація
One of the most important indicators of the professional training of future dentists, their competitiveness is the development of professional interaction. The aim of the article is to update the content of the training of future dentists to engage in professional interaction. For realization of the research purpose it was specially eveloped a discipline “Professional interaction of dentists” which is aimed at the realization of the tasks: the acquisition of future dentists theoretical knowledge on problems of communication and interaction; increasing the need for communication, implementing a variety of interactions; the formation of future dentists readiness for the implementation of professional interaction, positive communicative attitude to team interaction and receiving satisfaction from it. The program results of the study of the indicated discipline are presented, content of its modules is disclosed. Interactive forms which are used in the process of training future dentists (trainings, business games, problem situations, etc.) and teaching methods (dialogue-discussion, polygon, brainstorming, method of ideas generation, situational dialogues, etc.) are described. The components of future dentist’s readiness for professional interaction are developed: motivational, cognitive, operational and personal. The results of the pedagogical experiment, which proved the effectiveness of the implementation of the special course “Professional Interaction of Dentists», are presented. Statistical analysis of the results of the study made it possible to establish that after studying the special course in the experimental group there was a noticeable significant increase in the number of students assigned to the high level, in addition, the number of future dentists with a low level was significantly reduced. Одним із найважливіших показників професійної підготовки майбутніх стоматологів, їх конкурентоспроможності є розвиток професійної взаємодії. Тому метою статті визначено оновлення змісту підготовки майбутніх стоматологів до здійснення професійної взаємодії. Для реалізації мети дослідження спеціально розроблено навчальну дисципліну „Професійна взаємодія стоматологів”, що спрямована на реалізацію завдань: набуття майбутніми стоматологами теоретичних знань із проблем комунікації та взаємодії; підвищення рівня потреби у спілкуванні, здійсненні розмаїття взаємодій; формування в майбутніх стоматологів готовності до здійснення професійної взаємодії, позитивної комунікативної налаштованості на командну взаємодію і отримання задоволення від неї. Подано програмні результати вивчення зазначеної дисципліни, розкрито зміст її модулів. Описано інтерактивні форми (тренінги, ділові ігри, проблемні ситуації та ін.) та методи навчання (діалог-обговорення, полілог, мозковий штурм, метод генерування ідей, ситуативні діалоги тощо), що застосовано в процесі професійної підготовки майбутніх стоматологів. Розроблено компоненти готовності майбутніх стоматологів до професійної взаємодії: мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний. Подано результати педагогічного експерименту, який довів ефективність реалізації спецкурсу „Професійна взаємодія стоматологів”. Статистична обробка результатів дослідження дозволила встановити, що після вивчення спецкурсу в експериментальній групі помітне суттєве збільшення кількості студентів, яких віднесено до високого рівня, крім того, значно зменшилася кількість майбутніх стоматологів, які мають низький рівень. Одним из важнейших показателей профессиональной подготовки будущих стоматологов, их конкурентоспособности является развитие профессионального взаимодействия. Поэтому целью статьи определено обновление содержания подготовки будущих стоматологов к осуществлению профессиональной взаимодействия. Для реализации цели исследования специально разработана учебная дисциплина "Профессиональное взаимодействие стоматологов", направленная на реализацию задач: приобретение будущими стоматологами теоретических знаний по проблемам коммуникации и взаимодействия; повышение уровня потребности в общении, осуществлении разнообразие взаимодействий; формирования у будущих стоматологов готовности к осуществлению профессиональной взаимодействия, положительной коммуникативной настроенности на командное взаимодействие и получение удовольствия от нее. Подано программные результаты изучения указанной дисциплины, раскрыто содержание ее модулей. Описаны интерактивные формы (тренинги, деловые игры, проблемные ситуации и др.) И методы обучения (диалог-обсуждение, полилог, мозговой штурм, метод генерирования идей, ситуативные диалоги и т.п.), применены в процессе профессиональной подготовки будущих стоматологов. Разработаны компоненты готовности будущих стоматологов к профессиональной взаимодействия: мотивационный, когнитивный, операционный и личностный. Представлены результаты педагогического эксперимента, который доказал эффективность реализации спецкурса "Профессиональное взаимодействие стоматологов». Статистическая обработка результатов исследования позволила установить, что после изучения спецкурса в экспериментальной группе заметно существенное увеличение количества студентов, отнесенных к высокому уровню, кроме того, значительно уменьшилось количество будущих стоматологов, имеющих низкий уровень.
Опис
Ключові слова
future dentists, professional training, content, professional interaction, майбутні стоматологи, професійна підготовка, зміст, професійна взаємодія, будущие стоматологи, профессиональная подготовка, содержание, профессиональное взаимодействие
Цитування
Preparation content updating of future dentists to professional interaction. / B. Palamar, V. Proshkin, N. Volkova, O. Rezvan, L. Tkachenko // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – T. LXXII, Nr. 9, cz. II. – P. 1809–1813.