Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3280
Title: Проектна діяльність студентів у процесі підготовки майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різномаіття сучасного суспільства
Other Titles: Проектная деятельность студентов в процессе подготовки будущих учителей и воспитателей к профессиональной деятельности в условиях этнокультурного многообразия современного общества
Students' project activity in the process of preparing future teachers and educators for professional activity in the conditions of ethno-cultural diversity of contemporary society
Authors: Калашник, Л. С.
Новіков, О. В.
Юр’єва, К. А.
Keywords: майбутні вчителі
вихователі
професійнa діяльнiсть
етнокультурне різноманіття
суспільство
міжкультурна компетентність
пошуково-проектна діяльність
індивідуальні проекти
групові проекти
експеримент
будущие учителя
воспитатели
профессиональная деятельность
этнокультурное многообразие
общество
межкультурная компетентность
поисково-проектная деятельность
индивидуальные проекты
групповые проекты
эксперимент
future teachers
educators
professional activities
ethnic cultural diversity
society
intercultural competence
interactive methods
individual projects
group projects
experiment
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Калашник Л. С. Проектна діяльність студентів у процесі підготовки майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різномаіття сучасного суспільства / Л. С. Калашник, О. В. Новіков, К. А. Юр’єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 49 – С. 82–97.
Abstract: Висвітлено реалізацію проектно-пошукових методів організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів і вихователів, спрямованих на комплексне формування всіх складників готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності в сучасному етнокультурно розмаїтому соціумі – особистісного, когнітивного, діяльнісного. Індивідуальні й групові проектні методи навчально-пізнавальної діяльності було експериментально запроваджено під час вивчення курсів порівняльного народознавства та порівняльної етнопедагогіки. В експериментальній групі Е1, де було впроваджено індивідуальну проектну роботу, позитивна динаміка виявлена: щодо особистісного складника – 41,6% для достатнього рівня (18,1% в контрольній групі К1) і 1,8% для випереджувального рівня (0,8% в групі К1); щодо когнітивного складника – 53,4% для достатнього рівня (9,1% в групі К1) і 10,0% для випереджувального рівня (3,8% в групі К1); щодо діяльнісного складника – 46,2% для достатнього рівна (7,2% в групі К1) і 7,2% для випереджувального рівня (2,3% в групі К1). В експериментальні групі Е2, де поряд із індивідуальною, було організовано і групову проектну роботу, позитивна динаміка становить: щодо особистісного складника – 49,7% для достатнього рівня (21,3% в контрольній групі К2) і 4,3% для випереджувального рівня (1,5% в групі К2); щодо когнітивного складника – 58,3% для достатнього рівня (7,6% в групі К2) і 9,5% для випереджувального рівня (4,5% в групі К2); щодо діяльнісного складника – 52,1% для достатнього рівна (22,7% в групі К2) і 7,1% для випереджувального рівня (3,0% в групі К2). Результати педагогічного експерименту дають всі підстави стверджувати, що запропоновані зміни методики підготовки майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, а саме залучення студентів до індивідуальної і групової пошуково-проектної діяльності етнографічної спрямованості, сприяє підвищенню результативності означеного процесу. При цьому бачимо суттєвіші зрушення за когнітивним й діяльнісним складниками в порівнянні з особистісним. Освещена реализация проектно-изыскательских методов организации учебно-познавательной деятельности будущих учителей и воспитателей, направленных на комплексное формирование всех составляющих готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в современном этнокультурные разнообразном социуме - личностного, когнитивного, деятельностного. Индивидуальные и групповые проектные методы учебно-познавательной деятельности были экспериментально введены при изучении курсов сравнительного народоведения и сравнительной этнопедагогики. В экспериментальной группе Е1, где была введена индивидуальная проектная работа, положительная динамика выявлена: по личностному компоненту - 41,6% для достаточного уровня (18,1% в контрольной группе К1) и 1,8% для опережающего уровня (0,8% в группе К1) по когнитивному компоненту - 53,4% для достаточного уровня (9,1% в группе К1) и 10,0% для опережающего уровня (3,8% в группе К1) по деятельностному компоненту - 46,2% для достаточного уровня (7,2% в группе К1) и 7,2% для опережающего уровня (2,3% в группе К1). В экспериментальные группе Е2, где вместе с индивидуальной, было организовано и групповую проектную работу, положительная динамика составляет: по личностному компоненту - 49,7% для достаточного уровня (21,3% в контрольной группе К2) и 4,3% для опережающего уровня (1,5% в группе К2); по когнитивному компоненту - 58,3% для достаточного уровня (7,6% в группе К2) и 9,5% для опережающего уровня (4,5% в группе К2); по деятельностному компоненту - 52,1% для достаточного равна (22,7% в группе К2) и 7,1% для опережающего уровня (3,0% в группе К2). Результаты педагогического эксперимента дают все основания утверждать, что предложенные изменения методики подготовки будущих учителей и воспитателей к профессиональной деятельности в условиях этнокультурного многообразия современного общества, а именно привлечение студентов к индивидуальной и групповой поисково-проектной деятельности этнографической направленности, способствует повышению результативности указанного процесса. При этом видим существенные сдвиги в когнитивной и деятельностной составляющих по сравнению с личностной. The realization of project-search methods of the learning and cognitive activity organization of future teachers and educators aimed at the complex formation of all future teachers’ readiness components for the professional activity in the contemporary ethniccultural diverse social medium – personalized, cognitive, and active. Individual and group project methods of learning and cognitive activity have been experimentally introduced during the study of comparative ethnography and comparative ethno pedagogics courses. In the experimental group Е1, where the project work was introduced, the positive dynamics was revealed: as for the personalized component – 41.6% for the satisfactory level (18.1% in the control group К1) and 1.8% for the advanced level (0.8% in the control group К1); as for the cognitive component – 53.4% for the satisfactory level (9.1% in the control group К1) and 10.0% for the advanced level (3.8% in the control group К1); as for the activity component – 46.2% for the satisfactory level (7.2% in the control group К1) and 7.2% for the advanced level (2.3% in the control group К1). In the experimental group Е2, where along with individual there was organized group project work, the positive dynamics is: as for the personalized component – 49/7% for the satisfactory level (21.3% in the control group К2) and 4.3% for the advanced level (1.5% in the control group К2); as for the cognitive component – 58,3% for the satisfactory (7.6% in the control group К2) and 9.5% for the advanced level (4.5% in the control group К2);as for active component – 52.1% for the satisfactory (22.7% in the control group К2) and 7.1% for the advanced level (3.0% in the control group К2). The pedagogical experiment results provide all reasons to state that the proposed methodology changes in the preparing of future teachers and educators for professional activity in the conditions of ethno-cultural diversity of the contemporary society in particular engagement of students into the individual and group project-search activity of ethnic-cultural orientation, facilitates the performance increase of the introduced process. Along with this we notice meaningful progress as for the cognitive component in comparison with personalized one.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3280
ISSN: 2312-1548 (Print)
2312-8801 (Online)
Appears in Collections:Кафедра східних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калашник Л. С. та ін. .pdf956.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.