Проблеми делімітації австралійських видів роду Tubifera

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Три нові види міксоміцетів, Tubifera glareata, T. tomentosa і T. vanderheuliae, описані на основі морфологічних досліджень та штрихкодування 18S рДНК, демонструють досить невеликі морфологічні відмінності від інших видів. Однак немає фундаментальних причин для сестринських видів формувати морфологічні відмінності, придатні для їх ідентифікації. Такі відмінності можуть з'явитися в результаті простого статистичного принципу: фенотипічні ознаки настільки численні, що генетичний дрейф, ймовірно, може викликати утворення принаймні однієї відчутної різниці між сестринськими таксонами. Однак ці особливості не є численними, помітними або «значущими». Таким чином, основне завдання для таксономістів - виділити таксони на основі молекулярних критеріїв і лише потім знаходити ті фенотипічні ознаки, характерні для окремих біологічних видів. Три новых вида миксомицетов, Tubifera glareata, T. tomentosa and T. vanderheuliae, описанные на основе морфологических исследований и штрих-кодирования 18S рДНК, демонстрируют довольно небольшие морфологические отличия от других видов. Тем не менее, нет никаких фундаментальных причин для сестринских видов формировать морфологические различия, подходящие для их идентификации. Такие различия могут появиться в результате простого статистического принципа: фенотипические особенности настолько многочисленны, что генетический дрейф может вызвать образование по крайней мере одного ощутимого различия между сестринскими таксонами. Однако эти функции не обязательно многочисленны, заметны или «значимы». Таким образом, основная задача для таксономистов состоит в том, чтобы различать таксоны на основе молекулярных критериев и только затем находить те фенотипические признаки, которые характерны для отдельных биологических видов. Three new myxomycete species, Tubifera glareata, T. tomentosa and T. vanderheuliae, described on the basis of morphological investigations and the 18S rDNA barcoding, demonstrate rather small morphological differences from other species. However, there is no fundamental reason for sister species to form morphological differences, suitable for their identification. Such differences may appear as a result of the simple statistical principle: phenotypic features are so numerous, that the genetic drift is likely to cause formation of at least one perceptible difference between sister taxa. However, these features are not necessary numerous, noticeable, or “significant”. Thus, the main task for taxonomists is to distinguish taxa on the basis of molecular criteria, and only then to find those phenotypic features that are characteristic for individual biological species.
Опис
Ключові слова
криптичні види, нові таксони, Південна півкуля, слизові форми, криптические виды, новые таксоны, Южное полушарие, слизистые формы, cryptic species, new taxa, Southern Hemisphere, slime molds
Цитування
Леонтьєв Д. В. Проблеми делімітації австралійських видів роду Tubifera / Д. В. Леонтьєв // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 122–124.