Дзеркально-символічна трансформація реальності в художній прозі Миколи Хвильового

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі вперше представлено структурно-психоаналітичний аналіз художньої прози Миколи Хвильового як способу самовираження й самопізнання автора шляхом конструювання особливої "психічної реальності" на перетині уявної та мовної діяльності. В работе впервые представлен структурно-психоаналитический анализ художественной прозы Николая Хвылевого как способа самовыражения и самопознания автора путем конструирования особой "психической реальности" на пересечении воображаемой и речевой деятельности. For the first time, a structural-psychoanalytic analysis of Mykola Khvylovy's prose is presented as a way of expressing and knowing the author by constructing a special "psychic reality" at the intersection of imaginary and linguistic activity.
Опис
Ключові слова
Хвильовий М., українська література ХХ століття, українська проза, художня проза, дзеркальна трансформація реальності, індивідуальний стиль письменника, структурно-психоаналітичний аналіз художньої прози, Хвылёвый М., Хвылевой М., украинская литература ХХ века, украинская проза, художественная проза, зеркальная трансформация реальности, индивидуальный стиль писателя, структурно-психоаналитический анализ художественной прозы, ‎Khvylovy M., Ukrainian literature of the twentieth century, Ukrainian prose, fiction, mirror transformation of reality, individual style of the writer, structural-psychoanalytic analysis of fiction
Цитування
Куценко М. М. Дзеркально-символічна трансформація реальності в художній прозі Миколи Хвильового : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 — укр. л-ра / М. М. Куценко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 213 с.