Гуманізація управління в системі освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації для позааудиторної самостійної роботи, підготовки до семінарських занять та підсумкової атестації з навчальної дисципліни «Гуманізація управління в системі освіти» містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань залікових модулів, робочий тематичний план та тематику індивідуальної самостійної роботи здобувачів наукового ступеня доктора філософії, питання для самоконтролю, проблемно-пошукові завдання. Теми для наукових повідомлень допоможуть здобувачам аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час семінарських занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям и итоговой аттестации по учебной дисциплине «Гуманизация управления в системе образования» содержат организационно-методические указания, перечень задач зачетных модулей, рабочий тематический план и тематику индивидуальной самостоятельной работы соискателей ученой степени доктора философии, вопросы для самоконтроля, проблемно-поисковые задачи. Темы для научных сообщений помогут соискателям аналитически осмыслить содержание лекционных занятий, оптимизировать учебную деятельность при семинарских занятий, организовать самообучение, рационально осуществить самоподготовку к итоговой аттестации. Methodical recommendations for extra-curricular independent work, preparation for seminars and final certification in the course "Humanization of Management in the Education System" contain organizational and methodological instructions, a list of tasks of credit modules, working thematic plan and topics of individual self-study work for self-control, problem-search tasks. Topics for scientific communications will help the search engine to understand the content analytically lectures, to optimize teaching activity during seminars, organize self-study, rationally carry out self-preparation for final certification.
Опис
Ключові слова
гуманізація управління, система освіти, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, позааудиторна самостійна робота, самонавчання, підготовка до семінарських занять, підготовка до підсумкової атестації, гуманизация управления, система образования, соискатели ученой степени доктора философии, внеаудиторная самостоятельная работа, самообразование, подготовка к семинарским занятиям, подготовка к итоговой аттестации, humanization of management, education system, Ph.D. applicants, extracurricular independent work, self-education, preparation for seminars, preparation for final certification
Цитування
Рогова Т. В. Гуманізація управління в системі освіти : метод. рек. / Т. В. Рогова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 25 с.