Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику подано статті VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти». Збірник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів, педагогічних і науково-педагогічних працівників науково-дослідних інститутів, ЗВО, учителів мистецьких шкіл. В сборнике представлены статьи VII Всеукраинской научно-практической конференции «Время художественного образования. Теория и методика воспитания художественно-одаренной личности в учреждениях художественного образования». Сборник рассчитан на студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, педагогических и научно-педагогических работников научно-исследовательских институтов, учреждений высшего образования, учителей художественных школ. The collection contains articles of the VII All-Ukrainian Scientific-Practical Conference " Time of art education. Theory and Methods of Educating an Artistically Gifted Person in Art Education Institutions". The collection is intended for students, undergraduates, graduate students, doctoral students, applicants, pedagogical and scientific-pedagogical workers of research institutes, universities, teachers of art schools.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, музичне мистецтво, фахова підготовка, майбутні вчителі музики, особистість, художня обдарованість, мистецькі дисципліни, музичне виконавство, виконавська майстерність, художественное образование, музыкальное искусство, профессиональная подготовка, будущие учителя музыки, личность, художественная одаренность, художественные дисциплины, музыкальное исполнительство, исполнительское мастерство, art education, music art, professional training, future music teachers, personality, artistic talent, artistic disciplines, musical performance, performing arts
Цитування
Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. статей VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – 267 с.