Особливості функціонування жанру сучасної естрадної пісні 70-80 рр. ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено жанру вітчизняної естрадної пісні в 70-80 рр. ХХ ст. Автор розкриває такі особливості естрадного мистецтва цього періоду як: вплив соціального замовлення та цензури, різноманіття музичних течій, поєднання національних традицій з надбаннями західної популярної музики, жанрова диференціація репертуару, синтез різноманітних видів мистецтва. Статья посвящена жанру отечественной эстрадной песни в 70-80 гг. ХХ в. Автор раскрывает такие особенности эстрадного искусства этого периода как: влияние социального заказа и цензуры, многообразие музыкальных течений, сочетание национальных традиций с достижениями западной популярной музыки, жанровая дифференциация репертуара, синтез различных видов искусства. The article is devoted to the genre of national pop song in the 70-80's of the twentieth century. The author reveals such features of variety art of this period as: the influence of social ordering and censorship, the diversity of musical trends, the combination of national traditions with the acquisitions of Western popular music, genre differentiation of repertoire, synthesis of various types of art.
Опис
Ключові слова
естрадна пісня, сучасна пісня, музичне виконавство, студентські роботи, эстрадная песня, современная песня, музыкальное исполнительство, студенческие работы, pop song, contemporary song, music performance, student work
Цитування
Беспалова І. Г. Особливості функціонування жанру сучасної естрадної пісні 70-80 рр. ХХ століття / І. Г. Беспалова, В. А. Кузьмічова // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 108–110.