ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В НАУКОВО–ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ СЛУХАЧІВ ІПО З ПРОБЛЕМАТИКИ ПСИХОЛОГІЇ СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-07-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Щедра садиба плюс»
Анотація
В даній статті піднято питання практики застосування психодіагностичного інструментарію в науково-дослідній роботі слухачів ІПО з проблематики психології сім’ї. Найбільш популярними у слухачів ІПО є тематика батьківсько-дитячих та подружніх стосунків. За даними досліджень в сучасному суспільстві відбувається падіння народжуваності, ускладнення міжособистісних стосунків, зростання розлучень і, отже, зростання числа неповних сімей і сімей з нерідними батьками, широке поширення позашлюбних народжень. У нашій країні гостро стоять соціальні проблеми сім'ї : зниження її матеріального рівня, погіршення фізичного і психічного стану здоров'я дітей і батьків, збільшення числа самотніх літніх чоловіків і жінок. При цьому особливого значення набувають труднощі вивчення сімейних відносин, які пов'язані зі складністю родини як соціальної й психологічної системи; з відсутністю єдиного підходу до проблем родини, єдиного розуміння її сутності й структури; із проблемою розробки й впровадження методичного інструментарію, що не завдає шкоди респондентам і їхнім сімейним відносинам; із впливом самого факту участі випробуваних у дослідженні на їхні взаємини й психічний стан; з характером впливу дослідника на спосіб життя в родині, близькість та інтимні відносини. Оскільки сім'я - це складна система, психолог-дослідник повинен брати до уваги підсистеми усередині сім'ї, стосунки між індивідами і підсистемами : шлюбна підсистема (чоловік-дружина), батьківська підсистема (мати - батько), підсистема «брати - сестри», підсистема «батьки - діти». Найбільш новим підходом до емпіричного дослідження сім’ї є системний підхід, при застосуванні якого до емпіричного наукового дослідження сімейної проблематики використовуються сучасні методики, а саме сімейна генограма. Використання методу генограми дає можливість психологу вивчити сімейну історію, простежити передачу певних форм взаємин від покоління до покоління, виявити існуючі конфліктні стереотипи поведінки, а також допомогти відпрацювати і відреагувати їх в психічному змісті особистості. До сучасних методик, наведених в статті, відносяться також методика «Лінія життя сім'ї», «Сімейна соціограма», «Сімейна скульптура», «Сімейна дошка». Використання сучасного психодіагностичного інструментарію у науково-дослідній роботі слухачів ІПО з проблематики психології сім'ї потребує ретельного вивчення не тільки відповідних методик, а і теоретичних основ системної сімейної психології та психотерапії. В данной статье поднят вопрос практики применения психодиагностического инструментария в научно-исследовательской работе слушателей ИПО по проблематике психологии семьи. Наиболее популярными у слушателей ИПО тематика родительско-детских отношений и супружеских отношений. По данным исследований в современном обществе происходит падение рождаемости, усложнение межличностных отношений, рост разводов и, следовательно, рост числа неполных семей и семей с неродными родителями, широкое распространение внебрачных рождений. В нашей стране остро стоят социальные проблемы семьи : снижение ее материального уровня, ухудшение физического и психического состояния здоровья детей и родителей, увеличение числа одиноких пожилых мужчин и женщин. При этом особое значение приобретают трудности изучения семейных отношений, которые связаны со сложностью семьи как социальной и психологической системы; с отсутствием единого подхода к проблемам семьи, единого понимания ее сущности и структуры; с проблемой разработки и внедрения методического инструментария, не наносит ущерба респондентам и их семейным отношениям; с влиянием самого факта участия испытуемых в исследовании на их взаимоотношения и психическое состояние; по характеру воздействия исследователя на образ жизни в семье, близость и интимные отношения. Поскольку семья - это сложная система, психолог-исследователь должен принимать во внимание подсистемы внутри семьи, отношения между индивидами и подсистемами : брачная подсистема (муж-жена), родительская подсистема (мать-отец), подсистема «братья - сестры», подсистема «родители - дети». Наиболее новым подходом к эмпирическому исследованию семьи является системный подход, при применении которого к эмпирическому научному исследованию семейной проблематики используются современные методики, а именно семейная генограмма. Использование метода генограммы дает возможность психологу изучить семейную историю, проследить передачу определенных форм взаимоотношений от поколения к поколению, выявить существующие конфликтные стереотипы поведения, а также помочь отработать и отреагировать их в психическом содержании личности. К современным методикам, приведенным в статье, относятся также методика «Линия жизни семьи», «Семейная социограмма», «Семейная скульптура», «Семейная доска». Использование современного психодиагностического инструментария в научно-исследовательской работе слушателей ИПО по проблематике психологии семьи требует тщательного изучения не только соответствующих методик, но и теоретических основ системной семейной психологии и психотерапии. This article raised the question of the practice of application of psycho-diagnostic instrumentation in the research work of students of IPO at the issue of family psychology. The most popular among listeners of IPO subjects the parent-child relationship and the marital relationship. According to the researches, in modern society there is a drop in the birth rate, increasing complexity of interpersonal relationships, a high divorce rate and, consequently, the increase in single-parent families and families with step-parents, the prevalence of non-marital births. In our country acute social problems of the family : the decline in the material level, the deterioration of physical and mental health of children and parents, increasing the number of elderly men and women. Thus the special importance of the difficulties of studying a family relationship, which relate to the complexity of the family as a social and psychological system; the lack of a unified approach to the problems of the family, a common understanding of its nature and structure; the problem of development and implementation of methodological tools, does not prejudice the respondents and their family relationships; with the influence of the fact of participation of subjects in research on their relationship and mental state; the nature of the impact of the researcher on the way of life in the family, the closeness and intimate relationship. Because the family is a complex system, the psychologist-researcher must take into account subsystems within the family, relationships between individuals and subsystems : the marital subsystem (husband-wife), parental subsystem (mother-father), the subsystem "brothers - sisters", the system "parents - children". The most new approach to empirical study of the family is a system approach, the application of which to the empirical scientific study of the family perspective using modern techniques, namely family genogram. The use of the genogram enables the psychologist to study the family history, to trace the transmission of certain forms of relationships from generation to generation, to identify the existing conflict patterns of behavior, and also help to fulfill and to respond them in the mental content of the individual. For modern methods given in the article apply also the method of "life Line family", "Family sociogram", "Family sculpture", "Family Board". The use of modern diagnostic tools in the research work of students of IPO at the issue of family psychology requires careful study not only of methods but also the theoretical foundations of systemic family psychology and psychotherapy.
Опис
Ключові слова
сучасна вища освіта, психологія сім’ї, психодіагностичний інструментарій, науково-дослідна робота, современное высшее образование, психология семьи, психодиагностический инструментарий, научно-исследовательская работа, modern higher education, psychology of family, psychodiagnostic tools, research work
Цитування
Крамченкова В. О. Практика застосування психодіагностичного інструментарію в науково-дослідній роботі слухачів ІПО з проблематики психології сім’ї / В. О. Крамченкова // Модернізація освітнього процесу в Інституті підвищення кваліфікації, перепідготовки : матеріали методолог. семінару / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко. – Харків : Щедра садиба плюс, 2016. – С. 132–146.