Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3080
Title: Інтегровані уроки як один із засобів пізнавальної активності учнів при вивченні математики
Other Titles: Интегрированные уроки как одно из средств познавательной активности учащихся при изучении математики
Integrated lessons as one of the means of cognitive activity of students in the study of mathematics
Authors: Сіра, І. Т.
Бугайчук, Л. Г.
Sira, I. T.
Bugaychuk, L. G.
Keywords: математика
інтегровані уроки
пізнавальна активність
учні
студентські роботи
математика
интегрированные уроки
познавательная активность
ученики
студенческие работы
mathematics
integrated lessons
cognitive activity
students
student work
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Сіра І. Т. Інтегровані уроки як один із засобів пізнавальної активності учнів при вивченні математики / І. Т. Сіра, Л. Г. Бугайчук // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 213–217.
Abstract: Отже, ми можемо інтегрувати математику з різними науками а завдяки цьому стає можливим відкрити перед учнями можливості оволодівати узагальненими, сукупними знаннями, які звільнять їх від однобічного розвитку i прискорять розширення їхнього світовідчуття, що в свою чергу, поліпшить умови для повноцінного формування кожної особистості. Следовательно, мы можем интегрировать математику с различными науками, а благодаря этому становится возможным открыть перед учениками возможности овладевать обобщенными, совокупными знаниями, которые освободят их от одностороннего развития и ускорят расширение их мироощущение, что в свою очередь, улучшит условия для полноценного формирования каждой личности. Therefore, we can integrate mathematics with various sciences, and thanks to this, it becomes possible to open up opportunities for students to master generalized, aggregate knowledge that will free them from one-sided development and accelerate the expansion of their worldview, which in turn will improve the conditions for the full formation of each personality.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3080
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сіра І. Т., Бугайчук Л. Г. .pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.