Проектна навчально-пізнавальна діяльність школярів у вивченні математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті з’ясовано суть проектної навчально-пізнавальної діяльності, розкрито її структуру, схарактеризовано такі пертинентні поняття, як - «проектна ситуація», «проектне завдання», «проектна задача», «проект». В статье выявлена сущность проектной учебно-познавательной деятельности, раскрыто ее структуру, охарактеризованы такие пертинентные понятия, как - «проектная ситуация», «проектное задание», «проектная задача», «проект». The essence of the project educational and cognitive activity is revealed in the article, its structure is revealed, such continent concepts as “project situation”, “project task”, “project task”, “project” are described.
Опис
Ключові слова
математика, проектна діяльність, навчально-пізнавальна діяльність, проектна задача, студентські роботи, математика, проектная деятельность, учебно-познавательная деятельность, проектная задача, студенческие работы, mathematics, project activities, educational activities, design task, student work
Цитування
Панов О. Ю. Проектна навчально-пізнавальна діяльність школярів у вивченні математики / О. Ю. Панов // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 193–196.