Особливості побудови моделей математичної екології. Модель «Хижак-жертва»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті приділяється увага маловідомому, але важливому матеріалу для розвитку науки – розуміння сутності математичного моделювання, його роль в екологічних процесах, де розкриваються особливості побудови моделей математичної екології, на прикладі моделі «Хижак-Жертва». Застосовування методу математичного моделювання до розв’язування екологічних задач дає змогу описувати екологічні процеси через диференціальні рівняння та комп’ютерне моделювання як елементарні у шкільному курсі математики, так і складні у природничих дисциплінах. В статье уделяется внимание малоизвестному, но важному материалу для развития науки - пониманию сущности математического моделирования, его роль в экологических процессах, где раскрываются особенности построения моделей математической экологии на примере модели «хищник-жертва». Применение метода математического моделирования к решению экологических задач позволяет описывать экологические процессы через дифференциальные уравнения и компьютерное моделирование как элементарные в школьном курсе математики, так и сложные в естественных дисциплинах. The article pays attention to a little-known, but important material for the development of science - understanding the essence of mathematical modeling, its role in environmental processes, which reveals the features of constructing models of mathematical ecology using the example of a predator-prey model. Application of the method of mathematical modeling to solving environmental problems allows us to describe environmental processes through differential equations and computer modeling, both elementary in the school course of mathematics and complex in natural disciplines.
Опис
Ключові слова
математика, математичне моделювання, динаміка популяцій, модель Вольтерра-Лотки, екологічні процеси, студентські роботи, математика, математическое моделирование, динамика популяций, модель Вольтерра-Лотки, экологические процессы, студенческие работы, mathematics, math modeling, population dynamics, Volterra-Trays model, environmental processes, student work
Цитування
Лебеденко Я. О. Особливості побудови моделей математичної екології. Модель «Хижак-жертва» / Я. О. Лебеденко // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 165–168.