Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3019
Title: Health Maintenance of Person: Experience of Waldorf School
Other Titles: Здоров’язбереження особистості: досвід вальдорфської школи
Здоровьесбережение личности: опыт вальдорфской школы
Authors: Ionova, O.
Dovzhenko, T.
Luparenko, S.
Chornovol-Tkachenko, R.
Maslova, N.
Shyshenko, V.
Kokhan, L.
Іонова, О.
Довженко, Т.
Лупаренко, С.
Чорновол-Ткаченко, Р.
Маслова, Н.
Шишенко, В.
Кохан, Л.
Ионова, Е.
Довженко, Т.
Лупаренко, С.
Черновол-Ткаченко, Р.
Маслова, Н.
Шишенко, В.
Кохан, Л.
Keywords: waldorf school
traditional school
health maintenance
person
experience
вальдорфська школа
традиційна школа
здоров'язбереження
особистість
досвід
вальдорфская школа
традиционная школа
здоровьесбережение
личность
опыт
Issue Date: 16-Oct-2019
Publisher: Eurasian Exercise and Sport Science Association (EESA)
Citation: Health Maintenance of Person: Experience of Waldorf School / O. Ionova, T. Dovzhenko, S. Luparenko and etc. // International Journal of Applied Exercise Physiology / Eurasian Exercise and Sport Science Association. - 2019. - Vol. 8 (3.1). - Pp. 116-123.
Abstract: The problem of formation of healthy young generation requires analysis of theory and practice of schools which aim at children’s health maintenance. The article is dedicated to generalization of world and Ukrainian experience of activity of Waldorf schools that practically solve the problem of ensuring healthy spiritual-mental-physical development of person. For conducting the research, the theoretical methods (analysis, synthesis, systematization, generalization) and empirical methods (observation, assessment, methods of psychological-pedagogical diagnostics) have been used. The results of the study have shown that pupils’ health maintenance is carried out due to using health potential of pedagogical means. In pupils have better indicators of physical and mental health. Waldorf school pupils have well-developed qualities of perception of information, mathematical and other abilities. Waldorf school has positive influence on development of such qualities as individual initiative, creativity, independence of decisions, ability to work with people and social mobility. There are almost no unemployed people and people with asocial behaviour among Waldorf school graduates; they work in social sphere, education, medicine etc. So, solving the problem of pupils’ health maintenance requires comprehension and creative use of comparison with pupils of traditional schools, Waldorf school Waldorf school theory and experience in pupils’ health support. Then, a sentence must be mentioned regarding the implications of the study. Проблема формування здорового молодого покоління потребує аналізу теорії та практики шкіл, спрямованих на здоров’язбереження дітей. Стаття присвячена узагальненню світового та українського досвіду діяльності вальдорфських шкіл, що практично вирішує проблему забезпечення здорового духовно-психічного та фізичного розвитку особистості. Для проведення дослідження використані теоретичні методи (аналіз, синтез, систематизація, узагальнення) та емпіричні методи (спостереження, оцінка, методи психолого-педагогічної діагностики). Результати дослідження показали, що здоров’язбереження учнів здійснюється завдяки використанню оздоровчого потенціалу педагогічних засобів. Школярі мають кращі показники фізичного та психічного здоров’я. Учні вальдорфської школи володіють добре розвиненими якостями сприйняття інформації, математичними та іншими здібностями. Вальдорфська школа позитивно впливає на розвиток таких якостей, як індивідуальна ініціативність, креативність, незалежність рішень, уміння працювати з людьми та соціальна мобільність. Серед випускників вальдорфської школи майже немає безробітних та людей з асоціальною поведінкою; вони працюють у соціальній сфері, освіті, медицині тощо. Отже, вирішення проблеми здоров'язбереження учнів вимагає осмислення та творчого використання порівняння з учнями традиційних шкіл, теорії вальдорфської школи та досвіду здоров'язбереження учнів. Потім слід згадати кілька речень щодо наслідків дослідження. Проблема формирования здорового молодого поколения требует анализа теории и практики школ, направленных на здоровьесбережение детей. Статья посвящена обобщению мирового и украинского опыта деятельности вальдорфских школ, которые практически решают проблему обеспечения здорового духовно-психического и физического развития личности. Для проведения исследования использовались теоретические методы (анализ, синтез, систематизация, обобщение) и эмпирические методы (наблюдение, оценка, методы психолого-педагогической диагностики). Результаты исследования показали, что здоровьесбережение учеников осуществляется за счет использования оздоровительного потенциала педагогических средств. Ученики имеют лучшие показатели физического и психического здоровья. Ученики вальдорфской школы обладают развитыми качествами восприятия информации, математическими и другими способностями. Вальдорфская школа оказывает положительное влияние на развитие таких качеств, как индивидуальная инициатива, креативность, независимость от решений, умение работать с людьми и социальная мобильность. Среди выпускников вальдорфской школы почти нет безработных и людей с асоциальным поведением; они работают в социальной сфере, образовании, медицине и т. д. Таким образом, решение проблемы здоровьесбережения учеников требует понимания и творческого использования сравнения с учениками традиционных школ, теории вальдорфской школы и опыта здоровьесбережения учеников. Затем должно быть упомянуто предложение о последствиях исследования.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3019
ISSN: 2322-3537
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ionova. Health Maintenance of Person.pdf11.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.