Інноваційні підходи до розвитку національної ідентичності дітей – новий виклик у підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-04-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
Висвітлена необхідність формування національної ідентичності дитини починаючи з раннього віку. Визначено, що головною умовою ефективної підтримки розвитку і соціалізації дітей дошкільного віку на основі національного виховання, сприяння їхній ідентифікації як громадян української держави є відповідна підготовка майбутнього вихователя. Актуальне надсучасне завдання, що постає перед системою вищої педагогічної освіти це використання у підготовці вихователів закладів дошкільної освіти національних цінностей, трансформованих відповідно реаліям та вимогам суспільства. Освещена необходимость формирования национальной идентичности ребенка начиная с раннего возраста. Определено, что главным условием эффективной поддержки развития и социализации детей дошкольного возраста на основе национального воспитания, содействие их идентификации как граждан украинского государства является соответствующая подготовка будущего воспитателя. Актуальное современное задание, которое стоит перед системой высшего педагогического образования это использование в подготовке воспитателей учреждений дошкольного образования национальных ценностей, трансформированных в соответствии реалиям и требованиям общества. The necessity of forming the national identity of the child from an early age is highlighted. It is determined that the main condition for the effective support of the development and socialization of preschool children on the basis of national education, the promotion of their identification as citizens of the Ukrainian state is the appropriate training of the future teacher. The current contemporary task facing the system of higher pedagogical education is the use of national values ​​in the training of teachers of pre-school educational institutions, transformed in accordance with the realities and requirements of society.
Опис
Ключові слова
інноваційні підходи, національні цінності, діти дошкільного віку, вихователь закладу дошкільної освіти, инновационные подходы, национальные ценности, дети дошкольного возраста, воспитатель дошкольного учреждения, innovative approaches, national values, preschool children, kindergarten teacher
Цитування
Григоренко В. Л. Інноваційні підходи до розвитку національної ідентичності дітей – новий виклик у підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти / В. Л. Григоренко, Н. О. Шевченко // Формування ефективного освітнього середовища у контексті сучасних викликів реформуваня системи освіти України : матеріали регіон. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2019 р. / Комун. заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харків. обл. ради ; за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової. – Харків : ФОП В. В.Петров, 2019. – С. 63–67.