ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ "СИСТЕМИ РАННЬОГО І РІЗНОБІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ» Б. ТА О. НІКІТІНИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Виходячи з аналізу наукової літератури у статті висвітлюються особливості педагогічної освіти батьків як умови реалізації «системи раннього і різнобічного виховання дітей» Б. і О. Нікітіних. Встановлено, що актуалізація сім’ї як ресурсу сфери освіти обумовлює сьогодні необхідність підвищення рівня педагогічної підготовки батьків. З’ясовано, що однією з головних функцій сучасного суспільства повинно стати поширення знань і досвіду з батьківського виховання, теоретичної і практичної підготовки дорослих до виконання батьківських функцій. З огляду на зазначене, досліджуючи питання педагогічної освіти батьківського загалу другої половини ХХ століття особлива увага фокусується на науковій і практичній діяльності сім’ї Нікітіних, які виховали своїх сімох дітей за особливою методикою, яку фахівці визначили як «систему раннього і різнобічного виховання дітей». Проаналізовано особливості педагогічної освіти майбутніх матерів, підкреслюючи необхідність оволодіння як теоретичними знаннями з психології, педагогіки, гігієни, педіатрії, так і практичними навичками: уміння малювати, співати, конструювати, вишивати та ін. З’ясовано, що Нікітіни не залишали поза увагою і проблему підготовки молоді до сімейного життя, визнавали, що в школі поряд з уроками з окремих предметів мають бути «уроки сімейного життя» – «уроки спілкування», які навчатимуть дітей бути відповідальними за долю своєї сім’ї. Визначено, що О. Нікітіна особливе місце в радянській педагогіці відводила розвитку суспільного дошкільного виховання. Дитячі садки в перші роки свого становлення мали на меті допомогти батькам у вихованні дітей. Установлено, що досвід Нікітіних був альтернативним і став складовою «педагогіки співробітництва», який вплинув на обґрунтування батьківської педагогіки як педагогіки природного розвитку. З’ясовано, що саме співробітницький підхід в організації педагогічної освіти батьків є актуальною умовою формування загальної культури особистості педагогів і батьків. Исходя из анализа научной литературы в статье освещаются особенности педагогического просвещения родителей как условия реализации «системы раннего и разностороннего воспитания детей» Б. и А. Никитиных. Установлено, что актуализация семьи как ресурса сферы образования обусловливает сегодня необходимость повышения уровня педагогической подготовки родителей. Установлено, что одной из главных функций современного общества должно стать распространение знаний и опыта из родительского воспитания, теоретической и практической подготовки взрослых к выполнению родительских функций. Учитывая указанное, исследуя вопрос педагогического образования родительского общественности второй половины ХХ века особое внимание фокусируется на научной и практической деятельности семьи Никитиных, которые воспитали своих семерых детей по особой методике, которую специалисты определили как «систему раннего и разностороннего воспитания детей». Проанализированы особенности педагогического образования будущих матерей, подчеркивая необходимость овладения как теоретическими знаниями по психологии, педагогике, гигиены, педиатрии, так и практическими навыками: умение рисовать, петь, конструировать, вышивать и др. Выяснено, что Никитины не оставляли без внимания и проблему подготовки молодежи к семейной жизни, признавали, что в школе рядом с уроками по отдельным предметам должны быть «уроки семейной жизни» - «уроки общения», которые будут обучать детей быть ответственными за судьбу своей семьи. Определено, что А. Никитина особое место в советской педагогике отводила развития общественного дошкольного воспитания. Детские сады в первые годы своего становления имели целью помочь родителям в воспитании детей. Установлено, что опыт Никитиных был альтернативным и стал составляющей «педагогики сотрудничества», который повлиял на обоснование родительской педагогики как педагогики естественного развития. Выяснено, что именно сотруднический подход в организации педагогического просвещения родителей актуальным условием формирования общей культуры личности педагогов и родителей. Article was written about features of the education of parents as a condition of the realization of the “system of an early and versatile education of children”, based on the works of B. and O. Nikitinikh. Discovered, that actualization of a family as a resource of the education causes necessity of an improvement of the level of the pedagogical education of parents, that one of the main function of the modern society must become spreading of the knowledge and experience of the education of parents, theoretical and practical preparation of parents to do their parent’s functions. That is why, researching pedagogical education of parents in second half of the XX sentury, special attention was focused on the science and practical activity of the Nikitiny, which brought up their seven children with the special method, that specialists determined as a “system of an early and versatile education of children”. Was analyzed the features of the pedagogical education of the future masters, highlighting necessity of the mastering either theoretical knowledge of psychology, pedagogy, hygiene, pediatrics and practical skills; drawing, singing etc. The Nikitiny paid attention on problems of the preparation youth for a life in family, acknowledged, that school must include” lessons of the life in family” – “speaking lessons”, that will teach children to be respon- sible for their family. Also, Nikitina allots a special place in the soviet pedagogy for a development of the social preschool edu- cation. Kindergartens in their first years of life were aimed on a supporting of parents in education of their children. Discovered, that Nikitin’s experience was alternative and became a part of the “pedagogy of interaction”, that influenced on the explanation of pedagogy of parents as a pedagogy of natural development; that interac- tion in an organization of the pedagogical education of parents is an actual condition in forming an individual culture for teachers and parents.
Опис
Ключові слова
сім’я, батьки, педагогічна освіта батьків, "система раннього і різнобічного виховання дітей", семья, родители, педагогическое образование родителей, "система раннего и разностороннего воспитания детей", family, parents, pedagogical education of parents, “system of an early and versatile education of children”
Цитування
Єсьман І. В. Педагогічна освіта батьків як умова реалізації "системи раннього і різнобічного виховання дітей" Б. та О. Нікітіних // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 88. – С. 7–10.