КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Андреев К. В.
Анотація
Стаття присвячена питанням кластериз ації національної економіки як чинника її інноваційного розвитку. Визначено сутність кластера та його роль у забезпеченні інноваційного розвитку. Розкрито умови та наведено приклади ефективного функціонування кластерних структур у розвинених економіках. Зроблено висновок про необхідність подальших досліджень процесів кластеризації економіки України з урахуванням світового досвіду. Статья посвящена вопросам кластеризации национальной экономики как ее инновационного развития. Определена сущность кластера и его роль в обеспечении инновационного развития. Ракрыты условия и приведены примеры эффективного функционирования кластерных структур в развитых экономиках. Сделан вывод о необходимости дальнейших исследований процесов кластеризации экономики Украины с учетом мирового опыта. The article is devoted to the issue of clustering of the national economy as a factor of its innovative development. The essence of cluster and its role in innovative development provision is determined. The conditions of effective functioning of cluster structures in the developing economies are revealed, the examples of their effective operation are given. The conclusion about the necessity of further research of the processes of Ukraine’s economy clustering considering the international experience is made.
Опис
Ключові слова
кластер, кластеризація, кластерний підхід, інновації, інноваціний розвиток, конкурентоспроможність, кластеризация, кластерный поход, инновации, инновационное развитие, конкурентоспособность, cluster, clustering, cluster approach, innovations, innovative development, competitiveness
Цитування
Ночвіна І. О. Кластеризація як чинник інноваційного розвитку національної економіки : світовий досвід для України / І. О. Ночвіна // Економіка : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 16. – С. 47–53.