Турецькі антропоніми з компонентами «GÖK», «GÜN», «AY»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Антропонімічна лексика будь-якої мови відображає ті властивості національної культури, які склалися впродовж багатьох століть. Поклоніння тюрків явищам природи, тотемістичні і анімістичні уявлення, віра у магічну силу слова стали частиною їх духовної культури. Антропонимическая лексика любого языка отражает те свойства национальной культуры, которые сложились на протяжении многих веков. Поклонения тюрков явлениям природы, тотемистические и анимистические представления, вера в магическую силу слова стали частью их духовной культуры. Anthroponymic vocabulary of any language reflects those qualities of national culture that have developed over many centuries. The worship of the Turks by the phenomena of nature, totemistic and animistic representations, belief in the magical power of words became part of their spiritual culture.
Опис
Ключові слова
турецькі антропоніми, ім'я, людина, тюркські антропоніми, студентські роботи, турецкие антропонимы, имя, человек, тюркские антропонимы, студенческие работы, turkish anthroponyms, name, person, turkish anthroponyms, student work
Цитування
Теоретична В. Ю. Турецькі антропоніми з компонентами «GÖK», «GÜN», «AY» / В. Ю. Теоретична // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 58–60.