Національний концепт народ у мовній картині світу Олександра Олеся

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті подано опис художньо-семантичних рівнів мовної картини світу Олександра Олеся, у яких репрезентовано національний концепт НАРОД; виявлено особливості авторського лінгвостилістичного втілення концепту в поетичних текстах.В статье представлено описание художественно-семантических уровней языковой картины мира Александра Олеся, в которых репрезентирован национальный концепт НАРОД; выявлены особенности авторского лингвостилистического воплощения концепта в поэтических текстах. The article deals with the description of artistic semantic levels of Olexander Oles’ lingual world mapping which represent the national concept PEOPLE; features of author’s lingual stylistic objectization of the concept in poetry are determined.
Опис
Ключові слова
концепт, мовна картина світу, поетичне мислення, народ, українська поезія, Олександр Олесь, концепт, языковая картина мира, поэтическое мышление, народ, украинская поэзия, Александр Олесь, concept, lingual world mapping, poetic thinking, people, Ukrainian poetry, Alexander Oles
Цитування
Голобородько К. Ю. Національний концепт народ у мовній картині світу Олександра Олеся / К. Ю. Голобородько // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 52–59.