Структура та типологічні особливості релігійності студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Анотація
Представлено результати наукового аналізу психологічних визначень релігійності, показано факторну структуру релігійності, її типологічні особливості. Доведено, що студентський вік є сенситивним періодом розвитку психологічних компонентів релігійності, тому вивчення змісту і структури релігійності у студентів набуває особливого значення. Представлены результаты научного анализа психологических определений религиозности, показано факторную структуру религиозности, её типологические особенности. Доказано, что студенческий возраст является сенситивным периодом развития психологических компонентов религиозности, поэтому изучение содержания и структуры религиозности студентов приобретает особое значение. The results of the scientific analysis of psychological definitions of religiosity, the factor structure of religiosity, its typological features are shown. It is proved that the student age is a sensitive period of psychological components of religiosity development, so the study of the content and structure of religiosity of students has particular importance.
Опис
Ключові слова
релігійність, віра у паранормальне, релігійні уявлення, религиозность, вера в паранормальное, религиозные представления, religiosity, belief in the paranormal phenomena, religious beliefs
Цитування
Кузнецов О. І. Структура та типологічні особливості релігійності студентів / О. І. Кузнецов // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип. 35. – С. 259–271.