Концептуалізація мовного образу України в поетичній картині світу Олександра Олеся

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті репрезентовано мовні засоби вираження концепту УКРАЇНА в поетичних текстах Олександра Олеся. Цей концепт вербалізується ключовим словом «Україна». Його контекстуальними синонімами є слова «край», «країна», «земля» та слова-епітети «національний», «державний», які в поетичних контекстах співвідносні з поняттям «Україна».В статье представлены языковые средства выражения концепта УКРАИНА в поэтических текстах Александра Олеся. Этот концепт вербализуется ключевым словом «Украина». Его контекстуальными синонимами выступают слова «край», «страна», «земля» и слова-эпитеты «национальный», «государственный», которые в поэтических контекстах соотносятся с понятием «Украина».The article deals with lingual means of expressing the concept UKRAINE in poetic texts by Oleksandr Oles. This concept is verbalized by means of the key word «Ukraine». Its contextual synonyms are the words «land», «country» and the words-epithets «national», «state» which correlate with the notion «Ukraine» in poetic texts.
Опис
Ключові слова
крнцепт, мовна картина світу, поетична картина світу, топоніміка, художньо-семантична площина, Олесь Олександр, концепт, языковая картина мира, поэтическая картина мира, топонимика, художественно-семантическая плоскость, Олесь Александр, concept, lingual world mapping, poetic world mapping, toponymy, artistic and semantic plane, Oles Oleksandr
Цитування
Голобородько К. Ю. Концептуалізація мовного образу України в поетичній картині світу Олександра Олеся / К. Ю. Голобородько // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 50–56.