Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику наукових праць представлено статті викладачів, вчителів, аспірантів, студентів з питань, проблем та пошуків навчально-виховного процесу. Розглядається теорія і методика навчання. В сборнике научных трудов представлены статьи преподавателей, учителей, аспирантов, студентов по вопросам, проблемам и поискам учебно-воспитательного процесса. Рассматривается теория и методика обучения. The collection of scientific papers presents articles by teachers, teachers, graduate students, students on issues, problems and searches of the educational process. The theory and teaching methods are considered.
Опис
Ключові слова
педагогіка, теорія навчання, методика навчання, наукове видання, гуманітарні дисципліни, природничо-математичні дисципліни, педагогика, теория обучения, методика обучения, научное издание, гуманитарные дисциплины, естественно-математические дисциплины, pedagogy, learning theory, teaching methodology, scientific publication, humanitarian disciplines, natural mathematical disciplines
Цитування
Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 15. – 86 с.