Вплив тривожності на стан самопочуття студентської молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Студентське життя для будь якої людини є системою становлення особистості, в певній мірі випробуванням в житті, подоланням труднощів та інше. Наше дослідження підтвердило, що в цей період для більшості студентів збільшується ризик погіршення самопочуття та виникнення різноманітних захворювань. Тому протистояти цьому можна відтворюючи в житті систему заходів з профілактики стресовим ситуаціям і взяттям стратегії на здоровий спосіб життя. Студенческая жизнь для любой человека является системой становления личности, в определенной степени испытанием в жизни, преодолением трудностей и прочее. Наше исследование подтвердило, что в этот период для большинства студентов увеличивается риск ухудшения самочувствия и возникновения различных заболеваний. Поэтому противостоять этому можно воспроизводя в жизни систему мероприятий по профилактике стрессовым ситуациям и взятием стратегии на здоровый образ жизни. Student life for any person is a system of becoming a person, to a certain extent, a test in life, overcoming difficulties and so on. Our study confirmed that during this period, for most students, the risk of deteriorating well-being and the occurrence of various diseases increases. Therefore, it is possible to counter this by reproducing in life a system of measures for the prevention of stressful situations and taking a strategy for a healthy lifestyle.
Опис
Ключові слова
здоров'я людини, тривожність, здоровий спосіб життя, студентська молодь, здоровье человека, тревожность, здоровый образ жизни, студенческая молодежь, human health, anxiety, healthy lifestyle, student youth
Цитування
Галій А. І. Вплив тривожності на стан самопочуття студентської молоді / А. І. Галій, Д. В. Кічка // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 102–105.