Зміст правової освіти у процесі сучасних освітніх перетворень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються аспекти змісту правової освіти у процесі сучасних освітніх перетворень. На основі аналізу історико-педагогічної, правової літератури автором визначено основні складові змісту правової освіти у процесі сучасних освітніх перетворень. Доводиться необхідність розробки оновлених компетентностей у правовій освіті і необхідність впровадження сучасних методик викладання права. В статье рассматриваются аспекты содержания правового образования в процессе современных образовательных преобразований. На основе анализа историко-педагогической, правовой литературы автором определены основные составляющие содержания правового образования в процессе современных образовательных преобразований. Доказывается необходимость разработки обновленных компетентностей в правовом образовании и необходимость внедрения современных методик преподавания права. The article considers some aspects of content of legal education in the process of modern educational transformations. The author has defined the main components of content of legal education in the process of modern educational transformations. The necessity of development of new competencies of legal law and the introduction of improved new methods of teaching law is also being proved.
Опис
Ключові слова
правова освіта, зміст правової освіти, компетентності, методики викладання права, мікронавчання, правовое образование, содержание правового образования, компетентности, методики преподавания права, микрообучение, legal education, content of legal education, competencies, methods of teaching law, microlearning
Цитування
Микитюк С. О. Зміст правової освіти у процесі сучасних освітніх перетворень / С. О. Микитюк // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 9. – С. 95–100.