Дискурсиви в епістолярії М. Куліша : комунікативно-прагматичний вимір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-07-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство, вид-во МОНОГРАФ
Анотація
У монографії проведено системний аналіз комунікативних та прагматичних ознак епістолярного дискурсу. З погляду макропрагматики окреслено поняття листування. Доведено, що в епістолярному дискурсі провідна роль у реалізації категорій емпатії, евіденційності, модальності й оцінки належить дискурсивам. Дискурсивні одиниці схарактеризовано на семантичному, прагматичному й топікальному рівнях дискурсу, окреслено поняття матриці й структурної рамки епістоли. Запропоновано типологію дискурсивів в епістолярному дискурсі, що враховує природу дискурсива та природу спілкування, а також особливості епістолярного дискурсу. З опертям на авторську типологію дискурсивів і з урахуванням української епістолярної традиції 20–40-х років ХХ століття описано ознаки епістолярного ідіостилю М. Куліша. Особливу увагу приділено вивченню функціювання дискурсивних одиниць в епістолярному дискурсі М. Куліша, виявлено їхню роль емпатійної домінанти. Для лінгвістів, літературознавців, студентів-філологів. В монографии проведен системный анализ коммуникативных и прагматических характеристик эпистолярного дискурса. С точки зрения макропрагматики обозначено понятие переписки. Доказано, что в эпистолярном дискурсе ведущая роль в реализации категорий эмпатии, эвиденциальности, модальности и оценки принадлежит дискурсивам. Дискурсивные единицы охарактеризованы на семантическом, прагматическом и топикальном уровнях дискурса, определены понятия матрицы и структурной рамки эпистолы. Предложена типология дискурсивов в эпистолярном дискурсе, которая учитывает природу дискурсива и природу общения, а также особенности эпистолярного дискурса. С опорой на авторскую типологию дискурсивов и с учетом украинской эпистолярной традиции 20-40-х годов ХХ века описаны признаки эпистолярного идиостиля М. Кулиша. Особое внимание уделено изучению функционирования дискурсивных единиц в эпистолярном дискурсе М. Кулиша, выявлено их роль эмпатийной доминанты. Для лингвистов, литературоведов, студентов-филологов. The monograph contains a systematic analysis of communicative and pragmatic characteristics of epistolary discourse. From the point of view of macropragmatics, the concept of correspondence has been defined. It has been proved that in the epistolary discourse the leading role in the realization of the categories of empathy, evidentiality, modality and evaluation belongs to discourse markers. Discourse markers are characterized at the semantic, pragmatic and topical levels of discourse, the concepts of the matrix and the structural frame of the epistle are defined. A typology of discourse markers in the epistolary discourse, which takes into account the nature of the discourse and the nature of communication, as well as the characteristics of the epistolary discourse, is proposed. On the basis of the author's typology of discourse markers and taking into account the Ukrainian epistolary tradition of the 20-40s of the XX century, the features of M. Kulish's epistolary idiostyle are singled out. Particular attention is paid to the study of the discourse markers functioning in M. Kulish’s epistolary discourse; their role of an empathic dominant is revealed. For linguists, literary critics, student philologists.
Опис
Ключові слова
дискурсиви, епістолярний дискурс, поняття листування, поняття матриці, структурна рамка епістоли, Куліш М., дискурсивы, эпистолярный дискурс, понятие переписки, понятие матрицы, структурная рамка эпистолы, Кулиш Н., discourse, epistolary discourse, correspondence concept, matrix concept, Epistle structural frame, Kulish M.
Цитування
Невська Ю. В. Дискурсиви в епістолярії М. Куліша : комунікативно-прагматичний вимір : монографія / Ю. В. Невська ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : МОНОГРАФ, 2019. – 229, [1] с.