Багатогранність науково-педагогічного пошуку професора Світлани Трохимівни Золотухіної

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біобліографічний покажчик присвячений знаному вченому, педагогу, очільнику історико-педагогічної наукової школи Слобожанщини, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Світлані Трохимівні Золотухіній. Видання містить життєпис, хронологічний покажчик друкованих праць ученої, літературу про її життя й діяльність, перелік представників науково-педагогічної школи. Покажчик адресований науковцям, які досліджують феномен персоніфікації в освітньому процесі. Биоблиографичний указатель посвящен известному ученому, педагогу, руководителю историко-педагогической научной школы Слобожанщины, доктору педагогических наук, профессору, заведующей кафедрой общей педагогики и педагогики высшей школы Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Светлане Трофимовне Золотухиной. Издание содержит жизнеописание, хронологический указатель печатных трудов ученого, литературу о ее жизни и деятельности, перечень представителей научно-педагогической школы. Указатель адресован ученым, которые исследуют феномен персонификации в образовательном процессе. The bio-bibliographic index is dedicated to the famous scientist, teacher, head of the historical and pedagogical scientific school of Slobozhanshchina, doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department of general pedagogy and pedagogy of the higher school of the Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda Svetlana Trofimovna Zolotukhina. The publication contains a biography, a chronological index of the scientist’s printed works, literature on her life and work, a list of representatives of the scientific and pedagogical school. The index is addressed to scientists who explore the phenomenon of personification in the educational process.
Опис
Ключові слова
Золотухіна С. Т., науково-педагогічна діяльність, життєпис, біобібліографічний покажчик, Золотухина С. Т., научно-педагогическая деятельность, жизнеописание, биобиблиографический указатель, Zolotukhina S. T., scientific and pedagogical activity, biography, biobibliographic index
Цитування
Багатогранність науково-педагогічного пошуку професора Світлани Трохимівни Золотухіної : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; упоряд. О. І. Башкір ; за ред. Л. Д. Зеленської. – Харків : ХНПУ, 2018. – 44 с.