Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2443
Title: Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання
Other Titles: Методические рекомендации к проведению педагогической практики для соискателей высшего образования первого (бакалаврской) уровня 3 и 4 года обучения
Methodological recommendations for teaching practice for applicants for higher education of the first (bachelor's) level 3 and 4 years of study
Authors: Балацинова, А. Д.
Башкір, О. І.
Васильєва, С. О.
Гуріна, В. О.
Дейниченко, Г. В.
Зеленська, Л. Д.
Золотухіна, С. Т.
Кабанська, Г. А.
Калашнікова, Л. М.
Кін, О. М.
Лазарєва, О. М.
Пісоцька, М. Е.
Попова, О. В.
Рибалко, Л. С.
Рогова, Т. В.
Собченко, Т. М.
Твердохліб, Т. С.
Ткачова, Н. О.
Трубавіна, І. М.
Цапко, А. М.
Keywords: педагогіка
педагогічна практика
загальна середня освіта
вища педагогічна освіта
педагогика
педагогическая практика
общее среднее образование
высшее педагогическое образование
pedagogy
teaching practice
general secondary education
higher pedagogical education
Issue Date: 12-May-2019
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, видавець ТОВ «Планета-Принт»
Citation: Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання / А. Д. Балацинова, О. І. Башкір, С. О. Васильєва [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, каф. заг. пед. і пед. вищої шк. ; за ред. С. Т. Золотухіної. – Харків : Планета-Принт, 2019. – 44 с.
Abstract: Методичні рекомендації висвітлюють питання організації та проведення педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання закладів вищої педагогічної освіти. У посібнику розкрито мету, основні завдання та зміст педагогічної практики, особливості її проходження в основній і старшій школі, уміщено перелік інформаційних джерел, на які можна спиратися в процесі виконання завдань практики, зразки оформлення документації практики та виконання завдань. Методические рекомендации освещают вопросы организации и проведения педагогической практики в учреждениях общего среднего образования соискателей высшего образования первого (бакалаврского) уровня 3 и 4 года обучения учреждений высшего педагогического образования. В пособии раскрыты цели, задачи и содержание педагогической практики, особенности ее прохождения в основной и старшей школе, помещен перечень информационных источников, на которые можно опираться в процессе выполнения заданий практики, образцы оформления документации практики и выполнения задач. Guidelines cover the organization and conduct of teaching practice in institutions of general secondary education of applicants for higher education of the first (bachelor's) level 3 and 4 years of study of higher education institutions. The manual reveals the goals, objectives and content of pedagogical practice, the features of its passage in primary and high school, contains a list of information sources that you can rely on in the process of fulfilling the tasks of practice, samples of documentation of practice and tasks.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2443
ISBN: 978-617-7751-34-1
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.