Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2365
Title: Help for self-help in social work
Other Titles: Pomoc při svépomoci v sociální práci
Допомога для самодопомоги в соціальній роботі
Помощь для самопомощи в социальной работе
Authors: Trubavina, I. N.
Keywords: social work
help for self-help
social services
social work system
sociální práce
pomoc při svépomoci
sociální služby
sociální
соціальна робота
допомога для самодопомоги
соціальні послуги
система соціальної роботи
социальная работа
помощь для самопомощи
социальные услуги
система социальной работы
Issue Date: 23-Sep-2017
Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha
Citation: Тrubavina I. N. Help for self-help in social work / I. N. Тrubavina // Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí : sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, 23. až 24. září 2016 = Support of Person in Community : anthology of contributions of international scientific conference the XIII. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové, 23–24 September 2016. – Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. – S. 413–417.
Abstract: Help for self-help implements in social work the idea of personal development as the creation of conditions for the realization and protection of human rights in social services, support, help, self-help, each with its own purpose and curriculum.Тhe aims of social work`s system is to work with clients as subject of your life. It includes main component of system (aim), target components that refl ect the structure and methods of working (diagnostic, motivational, prognostic, curriculum, operational control and correctional) and components that expose working conditions (orientation, ethical, methodical, organizational).The basis of Help for Self-help is the theory of human rights and theory of human development. Pomoc ke svépomoci implementuje do sociální práce myšlenku osobního rozvoje jako vytvoření podmínek k realizaci a ochraně lidských práv v sociálních službách, podpoře, pomoci, svépomoci, každá s vlastním úče-lem a vlastními osnovami. Cíle systému sociální práce zahrnují práci s klienty jako předmětem vašeho života. Zahrnují hlavní složku systému (cíl), cílové složky, které odrážejí strukturu a metody práce (diagnostické, mo-tivační, prognostické, týkající se osnov, provozního řízení a korekční), a komponenty, které odhalují pracovní podmínky (orientační, etické, metodické, organizační). Základem pomoci ke svépomoci je teorie lidských práv a teorie rozvoje člověka. Допомога до самодопомоги реалізує ідею розвитку особистості в соціальній роботі як створення умов для реалізації і захисту прав людини в соціальних послугах, підтримці, допомозі, самодопомозі, кожен зі своєю метою і навчальним планом. Цілі системи соціальної роботи включають роботу з клієнтами як предметом вашого життя. Вони включають основний компонент системи (цільової), цільові компоненти, що відображають структуру та методи роботи (діагностичні, мотиваційні, прогностичні, навчальні, оперативні та коригувальні), та компоненти, які виявляють умови праці (орієнтація, етика, методологія, організаційні). Основою самодопомоги є теорія прав людини і теорія людського розвитку. Помощь к самопомощи реализует идею развития личности в социальной работе как создание условий для реализации и защиты прав человека в социальных услугах, поддержке, помощи, самопомощи, каждый со своей целью и учебным планом. Цели системы социальной работы включают работу с клиентами как предметом вашей жизни. Они включают основные компоненты системы (целевой), целевые компоненты, отражающие структуру и методы работы (диагностические, мотивационные, прогностические, учебные, оперативные и корректирующие) и компоненты, которые проявляют условия труда (ориентация, этика, методология, организационные). Основой самопомощи является теория прав человека и теория человеческого развития.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2365
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тrubavina I. N. Help for self-help in social work .pdf780.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.