Розвиток кафедр педагогіки вищих педагогічних навчальних закладів (20-і рр. XX - початок XXI століть)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-08-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський університет імені Бориса Грінченка
Анотація
Розробка нових форм і способів організації навчання не можлива без вивчення й глибокого аналізу накопиченого досвіду підготовки вчительських кадрів кафедрами педагогіки. У статті виокремлено такі етапи їх розвитку в структурі вищих педагогічних навчальних закладів України 20-х років XX – початку XXI сторічь : етап організації науково-дослідних кафедр педології й педагогіки як самостійних науково-дослідних осередків (1921-1929 рр.); етап офіційного утвердження статусу кафедр педагогіки в структурі вищих педагогічних навчальних закладів (1930-1957 рр.) ; етап розширення спектру педагогічних кафедр педагогічних ВНЗ, їх функцій і напрямів науково-педагогічної діяльності (1958-1990 рр.) ; етап інтеграції педагогічних кафедр в умовах розбудови національної педагогічної освіти України (1991 р. – початок XXI ст.). Разработка новых форм и способов организации обучения невозможна без изучения и глубокого анализа накопленного опыта подготовки учительских кадров кафедрами педагогики. В статье выделены следующие этапы их развития в структуре высших педагогических учебных заведений Украины 20-х годов XX - начала XXI столетий : этап организации научно-исследовательских кафедр педологии и педагогики как самостоятельных научно-исследовательских центров (1921-1929 гг.) этап официального утверждения статуса кафедр педагогики в структуре высших педагогических учебных заведений (1930-1957 гг.) этап расширения спектра педагогических кафедр педагогических вузов, их функций и направлений научно-педагогической деятельности (1958-1990 гг.) этап интеграции педагогических кафедр в условиях развития национальной педагогического образования Украины (1991г. - начало XXI в.). The development of new forms and methods of organizing teaching is not possible without studying and deep analysis of the accumulated experience of training teachers in the departments of pedagogy. The article outlines the following stages of their development in the structure of higher pedagogical educational institutions of Ukraine of the 20th years of the XX - the beginning of the XXI centuries: the stage of organization of research departments of pedology and pedagogy as independent research centers (1921-1929 biennium) ; the stage of official approval of the status of departments of pedagogy in the structure of higher pedagogical educational institutions (1930-1957 gg.) ; the stage of expanding the range of pedagogical departments of pedagogical universities, their functions and areas of scientific and pedagogical activity (1958-1990 gg.) ; the stage of integration of pedagogical chairs in the conditions of development of the national pedagogical education of Ukraine (1991 - the beginning of XXI century).
Опис
Ключові слова
кафедра, освіта, педагогіка, періодизація, розвиток, кафедра, образование, педагогика, периодизация, развитие, department, development, education, pedagogy, periodization
Цитування
Башкір О. І. Розвиток кафедр педагогіки вищих педагогічних навчальних закладів (20-і рр. XX - початок XXI століть) / О. І. Башкір, С. Т. Золотухіна, С. Є. Лупаренко // Освітологічний дискурс : електрон. наук. фах. вид. / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2018. – № 3-4 (22-23). – С. 1–15.